Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Становище, относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерски съвет от 1998 г.

 1. В чл. 35, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. “а”, текстът “3,50 лв.” се заменя с “1,50 лв.”;
  2. В т. 1, б. “б”, текстът “5,50 лв.” се заменя с “1,50 лв.”;
  3. В т. 2, текстът “обект” се заменя със следния текст “имот, включително сградите и самостоятелните обекти в тях, както и елементите на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти”;
  4. Текстът на т. 3 отпада.
  5. Добавя се нова т. 3 със следния текст:
“3. За изработването на устройствените планове, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, предоставя данните по чл. 115, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които разполага, при условията на чл. 115, ал. 6 от ЗУТ”.
 1. В чл. 36, се правят следното изменение:
Текстът на т. 3 отпада.
 1. В чл. 37, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, б. “а”, текстът “3,50 лв.” се заменя с “1,50 лв.”;
  2. В т. 1, б. “б”, текстът “5,50 лв.” се заменя с “1,50 лв.”;
  3. В т. 2, текстът “обект” се заменя със следния текст “имот, включително сградите и самостоятелните обекти в тях, както и елементите на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти”;
  4. Текстът на т. 3 отпада.
 2. В чл. 38, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “20 лв.” се заменя с “12 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “14 лв.” се заменя с “10 лв.”.
 3. В чл. 40, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “20 лв.” се заменя с “12 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “14 лв.” се заменя с “10 лв.”.
 4. В чл. 41, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “20 лв.” се заменя с “12 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “14 лв.” се заменя с “10 лв.”.
 5. В чл. 42, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “25 лв.” се заменя с “5 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “17,50 лв.” се заменя с “3,50 лв.”.
 6. В чл. 43, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “20 лв.” се заменя с “5 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “14 лв.” се заменя с “3,50 лв.”.
 7. В чл. 44, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “20 лв.” се заменя с “12 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “14 лв.” се заменя с “10 лв.”.
 8. В чл. 45, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “20 лв.” се заменя с “12 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “14 лв.” се заменя с “10 лв.”.
 9. В чл. 46, се правят следните изменения:
  1. В т. 1, текстът “25 лв.” се заменя с “5 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “17,50 лв.” се заменя с “3,50 лв.”.
 10. В чл. 47, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, текстът “25 лв.” се заменя с “5 лв.” и се добавя следния текст: “за всеки допълнителен слой”;
  2. В т. 2, текстът “17,50 лв.” се заменя с “3,50 лв.” и се добавя следния текст: “за всеки допълнителен слой”.
 11. В чл. 49б, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в чл. 49б, текстът “обект” се заменя със следния текст “имот, включително сградите и самостоятелните обекти в тях, както и елементите на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти”;
  2. В т. 2, б. “а”, текстът “20,00 лв.” се заменя с “5,00 лв.”;
  3. В т. 2, б. “б”, текстът “14,00 лв.” се заменя с “3,50 лв.”;
  4. Текстът на т. 3 отпада.
  5. Добавя се нова т. 4 със следния текст:
“4. За изработването на устройствените планове, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, предоставя данните по чл. 115, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които разполага, при условията на чл. 115, ал. 6 от ЗУТ”.
 1. В чл. 49д, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, текстът “50 лв.” се заменя с “10 лв.”;
  2. В т. 2, текстът “35 лв.” се заменя с “10 лв.”;
  3. Навсякъте в ал. 2, текстът “обект” се заменя със следния текст “имот, включително сградите и самостоятелните обекти в тях, както и елементите на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти”;
  4. В ал. 2, след текста “чл. 31а от ЗКИР”, се добавя следния текст: “с изключение на автоматично генерираните от системата обекти”
  5. Текстът на ал. 4, отпада;

Мотиви:
Няма икономическа обосновка, за разликата между цените за извършване на услуги в урбанизирана и неурбанизирана територия.
Няма икономическа обосновка за това, защо информацията за сградите и самостоятелните обекти, попадащи в тях, се заплащат отделно.
Тарифата е необходимо да се синхронизира със Закона за устройство на територията, по отношение на предоставянето на данни за изработване на устройствени планове.
Няма дефиниция за “WMS (web map services)” по смисъла на тази Тарифа. Няма нормативна уредба, уреждаща “WMS (web map services)”, както и обосновка за формираните цени.
Предложените от нас промени в чл. 38, чл. 40, чл. 41, чл. 44 и чл. 45, са изцяло в съответствие с Приложение № 1 към Финансовата обосновка на проекта.
Удостоверенията за наличие или липса на данни, се генерират автоматично от вече предадени и внесени в информационната система проекти. Няма основание за предложените високи цени.
За издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, е необходимо да се прави проверка единствено на отстояния на сгради от имотни граници и брой етажи, поради което, посочените във финансовата обосновка човекочасове с завишени. Освен това, таксата, посочена в чл. 46 от проекта е само за издаване на удостоверение. Такса за допълване на кадастралната карта и кадастралните регистри, се събира отделно по чл. 49д от проекта.
Изработването на комбинирана скица, се извършва чрез визуализиране на различни слоеве от вече събрана информация в цифров вид. Поради тази причина, цената трябва да е на “слой” информация.
Таксите, определени за издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, са изключително високи. На пръв поглед са сходни със сегашните, но се събират за всеки отделен имот. Няма основание за посочените 2,3 човекочаса за издаване на това удостоверение. Една преписка постъпва в СГКК напълно комплектувана и изследвана от правоспособно лице по ЗКИР, което е получило своята правоспособност от изпълнителния директор на АГКК. Не е нормално и да се събира тази сума при промяна на идентификатор (генериран автоматично) или промяна на етажност на сграда. Всички тези необосновано и неразумно събрани такси, ще доведат до огромно напрежение сред задължените да ползват услугите на АГКК граждани и фирми.
Не е редно да се събират такси за премахване на обекти. Задължение на АГКК е при постъпила информация за премахнат обект, същата да го заличи служебно. В противен случай, може да се окаже, че ако няма кой да подаде заявление за несъществуваща сграда, последната да остане в КККР, докато не се измени тази Тарифа.
Недоумение буди и разпоредбата на § 3, ал. 3 от ПЗР на проекта. Не е ясно кога коя разпоредба ще влезе в сила, поради неяснотата точно кои функционалности трябва да се осигурят. Изключително притеснителен е факта, че в продължение на 2 години от обнародване на постановлението, процесът ще се управлява със заповеди от изпълнителния директор на АГКК, т.е. без обществено обсъждане и без санкцията на МС, иначе казано -  “по нареждане от Първия”.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 26 октомври 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар