Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 23 декември 2016 г.

Тази година, МРРБ взе от кадастъра 4 милиона лева и ги преразпредели...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2016 Г.

В сила от 23.12.2016 г.
Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) "Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството", по бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" с 4 115 000 лв.;
б) други бюджетни програми - с 200 000 лв., в т.ч. по бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" с 200 000 лв.;
в) бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" - със 70 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) "Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда" - с 1 585 000 лв., в т.ч.:
аа) увеличава бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" с 1 635 000 лв.;
бб) намалява бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" с 50 000 лв.;
б) "Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита", по бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" с 2 800 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Нека да си припомним 2014 г.:

Стенограма на заседание на МС от 29 октомври 2014 г.
Точка 7
Проект на Постановление за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.

ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Отново министър Захариева.
РАДОСЛАВ РУСЕВ: Благодаря Ви.
Случаят е доста тривиален. В бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране по две бюджетни програми, по две бюджетни пера – „Инвестиционно проектиране“ има спестяване от 950 хиляди, а в бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ е около 430 хиляди, идеята на предложението е тези средства… да бъдат пренасочени спестяванията в друга програма – Бюджетна програма №2 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“, което на практика означава да финансираме изпълнителни листи, които са срещу ДНСК по влезли в сила решения на Административен съд - София. Идеята е да се прехвърли бюджет в рамките на 1,4 милиона лева от две програми, в които има спестявания в програма, в която има недостиг.
Благодаря.
ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Министърът на финансите.
РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Това е вътрешно компенсирана програма в рамките на бюджета и е съгласувана положително.
ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Благодаря Ви.
Моля, който е съгласен да даде знак с ръка.
Благодаря ви.
Въздържали се и против няма. Постановлението се приема единодушно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар