Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 7 юни 2017 г.

Сигнал относно нарушаване на законодателството и забавяне на инвестиционния процес в община Варна. Отново молим кмета!


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 59 от 07 юни 2017 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Относно: Нарушаване на законодателството и забавяне на инвестиционния
процес.

С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com
Уважаеми господин Портних,
Уведомявам Ви, че общинската администрация на община Варна не изпълнява задълженията си по отношение на инвестиционния процес, вменени ѝ по силата на българското законодателство. Нарушенията се състоят главно в следното:
  1. Не се издават в необходимите срокове протоколите от проведените общински експертни съвети по устройство на територията, което води до неспазване на императивните срокове за издаване на заповеди и решения за одобряване на подробните устройствени планове. (Към този момент 07 юни 2017 г., последният публикуван протокол на ЕСУТ е от 09 май 2017 г.)
  2. Не се провеждат заседания на комисията по чл. 210 от ЗУТ, което води до спиране на и без това мудно предвижващата се процедура по одобряване на подробни устройствени планове по чл. 16 от ЗУТ, в следствие на което общината придобива без заплащане части от частни имоти за провеждане на публичните мероприятия.
  3. Не се придвижват към общински съвет преписките за подробни устройствени планове, които подлежат на одобряване от този орган.
  4. Не се одобряват от заместник-кмета Пейчо Пейчев в посочения в ЗУТ императивен срок или въобще не се одобряват проекти за подробни устройствени планове (ПУП), приети от ЕСУТ.
  5. Не се изпълняват императивните изисквания на закона да се публикуват на електронната страница на общината проектите за ПУП, заповедите за допускане и одобряване на ПУП, одобрените проекти за ПУП.
В резултат на посоченото, инвестиционния процес се затруднява изключително много за някои инвеститори. В някои случаи инвестиционния процес дори спира! Общината работи "на тъмно". Няма информация за действията на общината, по начин, който е предвидил законодателя.
Наблюдават се и добри примери. Например заявление, което е постъпило в община Варна на 9 юни 2017 г., се разглежда от ЕСУТ на 9 юни 2017 г. Става въпрос за преместваем обект в частен имот и докладчик е директор на дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" (АГУП) арх. Десислава Борисова.

Господин Портних,
  • Моля да отстраните от заеманата длъжност заместник-кмета Христо Иванов, в чийто ресор е проблемната и лошо работеща дирекция АГУП!
  • Моля да отстраните от заеманата длъжност заместник-кмета Пейчо Пейчев, който е отговорен за неиздаването или забавеното издаване на заповедите за одобряване на ПУП до три квартала и непровеждането на комисии по чл. 210 от ЗУТ!
  • Моля, да проучите защо арх. Десислава Борисова не разглежда другите преписки толкова бързо и да отстраните същата от заеманата длъжност, ако се усъмните в почтеността и спазването на закона, добрите административни практики и етичния кодекс от нейна страна!

Надявам се, да предприемете необходимите действия за осигуряване на законосъобразно производство и добри административни практики в поверената Ви община!

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 07 юни 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар