Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 12 юни 2017 г.

Искаме указания за определяне на трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване в територии с изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) върху земеделски земи.

Поради неясноти в законодателството, искаме разяснения от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Става въпрос за това, как и кой определя границата на населеното място и какъв начин на трайно ползване се определя в проекта за изменение на КККР за територии с новопроектирани УПИ.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 61 от 12 юни 2017 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Указания за определяне на трайно предназначение на територията и
начин на трайно ползване.

Уважаеми господин Нанков,

Във връзка с правомощията, дадени Ви в чл. 3, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 2 от ЗКИР и § 16 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, както и изводите, направени по-долу, моля да дадете указания за определяне на трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване в територии с изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) върху земеделски земи.

Според § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ: “"Територия на населено място" е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.”. Очевидно, определянето на границата на урбанизираната територия при действащ ОУП, който е определил същата с решение на общински съвет и одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е прерогатив на общия устройствен план. Тук, обаче, законът влиза в противоречие с посочената наредба, която определя в § 1, т. 2 от ДР, че по смисъла на наредбата, “"Граница на урбанизирана територия" е строителната граница на населеното място или селищно образувание, определена от действащите подробни устройствени планове, съответно подробни градоустройствени планове и техните изменения, или от одобрен околовръстен полигон.” Тук не се приема обективирането с общият устройствен план на границата на населеното място. Това, може би, е така защото в този план всички елементи са отразени схематично, т.е. не с точността на имотни граници от кадастралната карта. Така или иначе, обаче, предвид разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от ЗНА, в този случай, се прилагат разпоредбите на ЗУТ. Още повече, че съгласно § 23, ал. 1 от ЗР на ЗУТ, този закон е специален по отношение на устройството на територията спрямо другите закони. А при наличието на изработен проект за ПУП, дори и да е имало съмнение в местоположението на границата на населеното място, тя се определя с необходимата точност в проекта.

Господин министър,
Във връзка с горното, моля да укажете какво трайно предназначение на територията и какъв начин на трайно ползване трябва да бъдат отразени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имоти, за които в СГКК се представя за съгласуване проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в съответствие с предвижданите промени на граници по ПУП, ако подробният устройствен план е разработен за територия, попадаща в границите на урбанизирана територия (населеното място), определена с околовръстен полигон в действащия общ устройствен план (ОУП) на община и в същото време ОУП и проекта за ПУП предвиждат територията да се урегулира като жилищна с ниско жилищно застрояване, но понастоящем предназначението на земята не е променено за неземеделски нужди.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 юни 2017 г.

Ето и отговора на г-н Валентин Йовев от 17 юли 2017 г.:
Така и не стана ясно, след като Закона за устройство на територията е категоричен, че границите на населеното място се определят с устройствен план, при наличие на общ устройствен план, който е определил вече границите на населеното място, защо това няма значение за Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар