Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 29 юни 2017 г.

Сигнал до министъра на културата, относно нарушения при поставяне на преместваеми обекти на територията на паметник на културата с национално значение в гр. Варна.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67
Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Изходящ № 63 от 29 юни 2017 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Нарушения при поставяне на преместваеми обекти на територията на паметник на културата с национално значение в гр. Варна.

Уважаеми господин Банов,
Изключително много съм обезпокоен от видимо лошото отношение на изпълнителната власт към поддържането на добра визия и култура по отношение на най-ценните кътчета на град Варна. Визуалното замърсяване на града ни се превърна в благоприятна почва за растеж на неграмотност и пошлост по отношение на културните ценности на нашия град.
Конкретният повод, по който се обръщам към Вас за съдействие е поставения пред паметника на културата с национално значение “Централен вход на Морската градина” (ДВ, бр. 41/1992 г. и ДВ, бр. 4/1995 г., писмо № 10080 от 02.12.2005 г.) преместваем обект за продажба на билети, снимки, от който прилагам по-долу.
От снимките, а още повече на място, ясно се вижда несъвместимостта и пошлостта на контейнера, поставен пред централния вход на Морската градина на град Варна и в обхвата на груповия паметник на културата - ансамбъл бул. “Сливница” - “Централен вход на морската градина”.
Господин министър,
С правомощията, дадени Ви по силата на Закона за културното наследство (ЗКН) и изискванията на чл. 56, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и общите норми на двата закона, моля да предприемете необходимите действия за премахване на посочения преместваем обект, с цел да гарантирате “опазването и закрилата на културното наследство на Република България” (чл. 1 от ЗКН) и гарантиране на “благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението” (чл. 1 от ЗУТ).

Господин министър,
За да се осигури спазването на закона и в бъдеще, моля да предприемете съответните действия за наказване съгласно закона на длъжностните лица, допуснали това нарушение и/или лошо отношение към изгледа и културата на град Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 юни 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар