Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 13 юни 2017 г.

Сигнализираме отново кмета на община Варна за увеличаване на административната тежест.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА


С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно: Изисквания на община Варна утежняващи административното
производство при одобряване на ПУП.


Уважаеми господин Портних,

В желанието си да Ви съдействам за ограничаване на излишната административна тежест, която налага дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” при община Варна, Ви информирам за следното:

Масово, в протоколите на общинския експертен съвет по устройство на територията, се записва следния текст: “На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.”. И това се записва при вземане на решение за допускане изработването на “подробни устройствени планове, които не определят рамка за инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, не се отнасят за предприятия и съоръжения по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда и не попадат в защитени зони и които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.” (чл. 125, ал. 8 от ЗУТ). Освен това, в никой от случаите, на които съм бил свидетел при докладването, общинския ЕСУТ не е взимал решение за съгласуване на проектите. Този текст не само е грешен, а и не отговаря на истината. Това не е решение на колективния орган.
Видно от точния смисъл, както и от систематичното място на разпоредбата на чл. 152 в Закона за опазване на околната среда, същата цели осъществяване на превантивен контрол върху планираната дейност от МОСВ, чрез нейните териториални подразделения във връзка с правомощията им. Не случайно, вземайки предвид целта на закона и предвидените процедури, както и досегашната практика на изпълнителната власт по отношение на прилагане на нормите в тази област, законодателят предвиди изричен текст, кото да ограничи двойното съгласуване с МОСВ на проектите за подробни устройствени планове, именно за да намали административната тежест.
В община Варна действа общ устройствен план, макар и с неспазени законови процедури по контрола за прилагането му, изискващи се по силата на чл. 127, ал. 9 от ЗУТ. Този общ устройствен план е одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство. Следователно, същият е съгласуван с МОСВ. Спазването на нормативите и изискванията на ОУП при изработване на ПУП, е императивно заложено в закона, с малки изключения. Когато всички тези условия са спазени, повторното съгласуване на проекта, в противоречие със ЗУТ, е добавяне на административна тежест към и без това тежката процедура по одобряване на подробните устройствени планове.
Като допълнение, отново ще Ви помоля да укажете на поверената Ви дирекция “АГУП” да не бави протоколите на общинския ЕСУТ. Протоколите отново излизат с почти едномесечно закъснение.
Моля, да обърнете внимание на поверената Ви администрация, за предвидената в ЗУТ административнонаказателна отговорност, предвидена в Глава двадесет и трета.
Моля, да укажете на служителите си в дирекция “АГУП”, че когато към заявлението за допускане за изработване на подробен устройствен план се изисква прилагане на скица с предложение за изменението му по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, за същата не се прилагат изискванията за изработване на ПУП. Необходимо и достатъчно условие е същата да пресъздава искането на заявителя.
Моля, да имате предвид, че докладването на заявленията за допускане за изработване на ПУП не е задължително. Задължителни са, обаче, сроковете за издаване на заповеди за разрешаване или отказване да се изработи проект за ПУП.
Моля, да имате предвид и факта, че възлагането на изработване на ПУП е задължение на общината. Единствено неистовото желание за промяна на начина на живот на жителите на Варна и отказа общината да реши някои проблеми кара заявителите сами да възлагат градоустройствени разработки. А това не е в нито в техен интерес, нито в интерес на териториалната общност.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 юни 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар