Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 21 август 2017 г.

Искаме информация относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 66 от 21 август 2017 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ИСКАНЕ 
за предоставяне на обществена информация
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян 
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; 
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.

Уважаеми господин Портних, 
На основание, Закона за достъп до обществена информация и наличие на обществен интерес във връзка с разходване на обществени средства и използване на имоти публична общинска собственост, моля да ми предоставите следната информация:
 1. Копия от договорите и приложенията към тях, за предоставяне на концесия за “изграждане и експлоатация на обекти - автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на печатни изделия в автобусните спирки, представляващи прилежаща инфраструктура и принадлежност към общинските пътища - публична общинска собственост”.
 2. Копия от всички допълнителни споразумения (анекси) към договорите по т. 1.
 3. Схемите за определяне на териториите на спирките на масовия градски транспорт на територията на община Варна.
 4. Примерните проекти на посочените преместваеми обекти, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията (Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ).
 5. Копия от протоколите от експертния съвет по устройство на територията при община Варна, с които са одобрени схемите за разполагане на преместваемите обекти по договорите по т. 1.
 6. Издадените разрешения за поставяне на преместваемите обекти, посочени в т. 1, от началото на предоставяне на концесията до сега.
 7. Схемите за разполагане на преместваемите обекти в CAD-формат, съгласно изискванията на чл. 42 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 8. Допускате ли продажба на алкохол, лотарийни игри и предоставяне на бързи кредити (изрично забранено, съгласно чл. 6 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ) в преместваемите обекти, разположени в зоните по чл. 6, ал. 1 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 9. Допускате ли предлагането на тютюневи и свързани с тях изделия на лица под 18 години (изрично забранено, съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия) в преместваемите обекти, разположени на територията на община Варна.
 10. Плаща ли се и на какво основание на почистващите фирми, на територията на община Варна, за поддържане на територията на спирките на масовия градски транспорт, включени в договорите по т. 1, което е в противоречие с решението на общински съвет за отдаване на концесия, вписано в националния концесионен регистър (т. 9.9. “Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на обектите, върху който се осъществява дейността - предмет на концесията, както и да извършва със съгласието на КОНЦЕДЕНТА преустройство, реконструкция и модернизация в тези обекти.”) и чл. 23, т. 2 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 11. Какви мерки предприехте, за да удовлетворите изискването на чл. 7 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и да запазите здравето и живота на гражданите и гостите на община Варна, при положение, че вратите, мониторите, климатиците и др. съоръжения на преместваемите обекти висят на по-малко от “3 метра от нивото на терена, върху който са поставени”, което води до директно нарушение на чл. 23, т.т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ?
 12. Какви мерки предприехте по писмо изх. № ДК-25--25-01-361 от 07.12.2015 г. от Началника на РО “НСК” Варна, при РДНСК - Североизточен район, за премахване на незаконно поставените преместваеми обекти по договора от т. 1, в изпълнение на задълженията Ви по закон?
 13. Какви площи се заемат от концедента за всяка отделна обособена позиция, включително допълнително поставените маси, фризери и кошчета?
 14. На какво основание се ползват от концедента площи на уличното озеленяване, за поставяне на фризери, в нарушение на чл. 6, ал. 4 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ (един от тези случаи е точно пред Вашия кабинет)?
 15. Какви мерки предприехте за удовлетворяването на изискванията на чл. 18 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ?

Моля, исканата информация да ми бъде предоставена на посочения адрес на електронна поща и да бъде публикувана за обществено ползване на електронната страница на община Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на 
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 21 август 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар