Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 16 август 2017 г.

Становища към два проекта за изменение на наредби, касаещи Закона за кадастъра и имотния регистър и консолидирани версии на проектите.


1. Предлагаме, текстът на § 3, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на § 4, т. 3 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

3. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 11 да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.
1. Предлагаме, текстът на § 2, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 3 да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.Проблемът с голямата административна тежест, е решен нормативно в чл. 13а от АПК (Комплексно административно обслужване), а понятието е конкретизирано в § 1, т. 5 от ДР на АПК. Предложените промени, по същество, намалят приложното поле на регламентираното в чл. 13а от АПК приложно поле на института на комплексното административно обслужване и ще увеличат административната тежест. Причината, че нормата, която законодателя въведе през 2014 г. не се прилага на практика, е в липсата на контрол от старана на МРРБ, при осъществяване на административното обслужване. Регламентирайки нов прочит на Административнопроцесуалния кодекс с предложения проект на наредба, се нарушава чл. 15 от ЗНА и се провокират административните служители да заобикалят закона, тъй като много от тях не спазват основните принципи на административното производство и по-специално чл. 5 от АПК, поради непознаване на нормите или поради страх от санкции. Ако измененията са продиктувани от внесения в Народното събрание зъконопроект за изменение на АПК от нар. пр. Данаил Георгиев и група народни представители, това също е нарушение на нормативната уредба, защото следва първо да се приеме нормативния акт от по-висока степен, а след това подзаконовите нормативни актове да се приведат в съответствие с него.

инж. Йоан Каратерзиян
Преседател на УС на Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 16 август 2017 г.

Становищата са публикувани на страницата на страницата на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

1 коментар:

  1. АГКК не прие нашето предложение към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02–20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, със следните мотиви:
    "Разпоредбата не противоречи на чл. 13а от АПК, тъй като в новата ал. 4 на чл. 19 изрично е регламентирано, че административният орган – АГКК ще изисква от заявителя информация за данните и документите, само ако същите не се съдържат в регистри на държавната администрация или в бази данни на държавната администрация. Не е посочено ограничение относно това дали необходимите данни се извличат от документи/регистри, които са налични или се съхраняват от първичния администратор в цифров вид или на хартия.
    В случай, че дадени данни (или документи, от които се извличат тези данни), поради обективни или субективни причини – напр. не са налични, не са създадени регистри за тях или не могат да бъдат намерени, за тяхното идентифициране ще бъдат изискани данни от заявителя. При загубени или унищожени документи от първичния администратор, а същите се намират у заявителя, то предоставянето им е необходимо за провеждане на административното производство."

    http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2869

    ОтговорИзтриване