Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 8 август 2017 г.

Сигнал до МРРБ, относно неизпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗУТ.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 64 от 08 август 2017 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

С И Г Н А Л 

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян 
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България 
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; 
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com 

Относно: Неизпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗУТ по повод на преписка с ваш вх. № 92-00-93/15.03.2017 г.

Уважаеми господин министър,
Предвид на това, че до този момент не съм получил отговор от Вас на зададените от мен въпроси, в качеството ми на председател управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, във връзка с вменените Ви по закон задължения, съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗУТ, моля да ми отговорите еднозначно, по какъв начин смятате да упражнявате контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и да налагате административни наказания по чл. 232, ал. 1, т. 5 от ЗУТ?
Уведомявам Ви, че липсата на контрол по начина, предвиден в ЗУТ, позволява на административните органи на изпълнителната власт, включително на местната администрация, да прилага двоен стандарт по отношение на отделните възложители, проектанти и преписки. Това неизпълнение на Вашите задължения, вменени Ви от закона, води до неимоверно голямо увеличаване на административната тежест и в някои случаи служи за “разчистване на сметки” с неудобни личности. Проблемът, за който Ви пиша, е просмукан в цялата система на изпълнителната власт. Това е проблем, който е констатиран от ръководеното от Вас министерство и същото това министерство е предложило решение, което на своя страна, е прието от народните представители и е делегирано чрез посочените по-горе разпоредби на ЗУТ.
До момента съм получил единствено отговор от ДНСК, който гласи, че не е ангажимент на дирекцията да се занимава с този въпрос и се заобикаля въпроса, че проблема, който повдигам е по отношение на липсата на произнасяне по искане за разрешаване, процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения. За такова бездействие, законът Ви задължава да санкционирате виновното длъжностно лице с глоба от 1000 до 5000 лева, което наказание в повечето случаи е несъизмеримо по-малко от вредите, които се нанасят на икономиката на България. Все пак, това е закона и очакваме от Вас да го прилагате според точния му смисъл (чл. 46, ал. 1 от ЗНА).
Господин министър, моля да изпълните ангажиментите си по закон и да направите съответните проверки, след което да наложите нормативно определените административни наказания на виновните длъжностни лица.
Предвид горепосоченото и изискванията на закона, е необходимо служители на Дирекцията за национален строителен контрол да съставят актовете за установяване на нарушения (чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ), след което, министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощени от него длъжностни лица да издадат наказателлните постановления (чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ).
Моля, имайте предвид, че всеки ден забавяне води до отпадане от отговорност за десетки преписки, само в в община Варна.
Господин министър, моля по-обстойно да проверите изпълнението на служебните ангажименти на заместник-кмета Христо Иванов, заместник-кмета Пейчо Пейчев, директора на дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” Десислава Борисова и главния юрисконсулт на отдел “Устройство на територията” в община Варна.
Готов съм с всички сили и средства да Ви окажа необходимото съдействие за установяване на административните нарушения на територията на община Варна.

Приложение: Кореспонденцията, цитирана в писмото.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 08 август 2017 г.

1 коментар: