Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 10 юли 2018 г.

"СПАРТАК" – с какво се раздели и какво получи?

За да не останат неясноти по отношение на параметрите на застрояване на имотите на “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД и “СТАДИОН СПАРТАК” АД и за да е ясно срещу какво "„Спартак“ Варна получи правото да стопанисва своя стадион и спортните бази", се налага да направим следните разяснения:

Съгласно публично изнесените данни на официалната електронна страница на Общински съвет Варна, “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД, получава следните урегулирани поземлени имоти:

Имоти с идентификатори
10135.3511.1434 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 2501 кв.м., квартал 1, парцел III), 
10135.3511.1435 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 808 кв.м., квартал 1, парцел IV), 
10135.3511.1436 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 915 кв.м., квартал 1, парцел V), 
10135.3511.1437 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 938 кв.м., квартал 1, парцел VII), 
10135.3511.1438 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 702 кв.м., квартал 1, парцел VI).
Обща площ: 5864 кв.м.
Местоположение на имотите: https://goo.gl/maps/CrBveAwLVnE2.Имот с идентификатор 10135.1030.377 (Данни от КККР: НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2587 кв.м., квартал 560, парцел III).
Местоположение на имота: https://goo.gl/maps/SiTdfjq11Vw.
Имот с идентификатор 10135.3516.186 (Данни от КККР: НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2451 кв.м., квартал 2, парцел II).
Местоположение на имота: https://goo.gl/maps/LKdJ2pW7Qbo.


Ще добавя, че този имот беше определен за обезщетяване на собствениците на имоти, отчуждени за строителството на бул. Васил Левски.

В замяна на това, отново по публично изнесените данни на официалната електронна страница на Общински съвет Варна, “СТАДИОН СПАРТАК” АД, получава следните урегулирани поземлени имоти, в едно с прилежащите сгради:

Имоти с идентификатори 
10135.2556.349 (Данни от КККР: НТП За паркинг, площ 3917 кв.м., стар номер 312, квартал 997а, парцел V), Местоположение на имота:  https://goo.gl/maps/3XKdemVgnxv и 
10135.2556.350 (Данни от КККР: НТП Спортно игрище, площ 41554 кв.м., квартал 997а, парцел III), Местоположение на имота:  https://goo.gl/maps/1VzEaBcGpcn.
Още на пръв поглед се вижда, че имотите, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД могат да бъдат застроени при почти неограничени показатели - височина от 15 м кота корниз до неограничена височина, която в някои случаи може да надмине 80 м, плътност на застрояване (застроена площ) 80% от площта на имотите и почти неограничен К инт. (разгъната застроена площ) - мечта за всеки инвеститор в строителството! Причината за това е, че всички имоти, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД са с лице на три улици и попадат в зони, в които е приложим чл. 36 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Варна, който гласи:

“РАЗДЕЛ VІІІ
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.36. (1) С подробните устройствени планове за територии с предвидено свързано основно застрояване се осигурява възможност за отваряне на ветрови коридори, съобразени с локалната честотна роза на вятъра.
(2) УПИ с лице на три и повече улици или ъглови УПИ със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, разположени извън охранителни зони „А” и „Б” по ЗУЧК, извън устройствените зони с комплексно проектиране и застрояване, за висококатегорийно обитаване (Жкн1), както и извън терените за ниско застрояване с допълнителни специфични изисквания (Жм2) се застрояват с плътност не по-висока от 80%, и без ограничаване на коефициента за интензивност на застрояването (Кинт). Озеленената площ в такива УПИ не може да бъде по-малко от 10% от площта на всеки имот.”

Иронично е, че тази норма е в раздела, който трябва да осигури налагане на екологичните норми, а не нарушаването им… Всъщност, от шест текста, които се занимават с осигуряване на екологичните условия, един текст – цитираният, отваря широко вратата за прекомерно застрояване, без да се изследва бъдещото въздействие на това върху квартала и жилищния район.

За сметка на имотите, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД, “СТАДИОН СПАРТАК АД получава “осакатен” стадион, който трябва да се изгражда наново, паркинг и две сгради, като на имотите могат да бъдат разположени спортни и атракционни сгради и съоръжения.

Нека "да хвърлим едно око" и на това, как са оценени имотите, предмет на сделката.

В "Доклада от независим оценител на активите, пасивите и фактическото състояние на  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК” АД", разбираме следното:


Оценка на имот с идентификатор 10135.2556.350:

Оценка на имот с идентификатор 10135.2556.349:
Виждаме, че всъщност няма как да се намерят сравними с настоящите спортни имоти сделки, но все пак, такава сравнителна оценка е направена!

И сградите:


Нека сега да видим, как са оценени имотите, придобити от “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД.

Оценка на имот с идентификатор 10135.3516.186:

Оценка на имот с идентификатор 10135.1030.377:

Оценка на имоти с идентификатори 10135.3511.1434, 10135.3511.1435, 10135.3511.1436, 10135.3511.1437 и 10135.3511.1438:

Гледайки и сравнявайки отново почти несравними имоти, няма как да не се натрапи въпросът: Защо лицензираният оценител не е взел под внимание факта, че при последващо урегулиране, всички имоти ще получат много по-високи параметри на застрояване, отколкото са предвидени при тези изчисления?

Това е обобщената таблица:

Интересно е и друго - в приложения към оценката снимков материал, Стадион "Спартак" е цял!

В момента, стадион "Спартак" представлява това:
Снимка: "Морско око"(@morsko.oko.varna).
Между другото, стадионът не може да съществува и да изпълнява функциите си в това състояние. От друга страна, към момента на изготвяне на оценката, стадионът отново излизаше от рамките на имот с идентификатор 10135.2556.350, който е предмет на сделката!

Няма да коментирам, дали общинските съветници са въведени в заблуждение и дали изборът на оценители, които да оценяват имоти при сделки с община Варна, е законосъобразна и в полза на обществото, но ще цитирам чл. 140 от Конституцията на Република България:

"Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност."

Публикуваната информация е получена от официалните електронни страници на Община Варна, Общински съвет Варна и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 10 юли 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар