Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 10 юли 2018 г.

Становище по обединения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Внесохме своите конкретни предложения за подобряване на текстовете на обединения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ).


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-86-2 от 10 юли 2018 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СТАНОВИЩЕ от инж. Йоан Крикор Каратерзиян председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за устройство на територията.
Сигнатура 854-01-7.
Уважаеми Господин Председател, Приветстваме мерките за ограничаване на административната тежест и допълнително регулиране на поставянето на преместваеми обекти, които цели настоящият законопроект. В желанието си да подобрим документа, внасяме следните конкретни предложения:

1. § 1, т. 1 да се допълни, както следва: В изречение второ, след думата “размерите” да се постави запетая и да се добави думата “координатите”.
Консолидирана версия на текста на § 1, т. 1 от обединения законопроект: “Алинея 2 се изменя така: „(2) По искане на собственика на имота за обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне от главния архитект на общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. Схемата за поставяне, размерите, координатите, конструктивното решение и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти се одобряват от главния архитект на общината по искане на собственика на имота.“” Мотиви: В момента, съществена непълнота на разпоредбите, касаещи преместваемите обекти и обектите на градското обзавеждане е, че не се посочва точното им местоположение в пространството. Това дава възможност за произволно поставяне, преместване впоследствие и дори непозволено дублиране на тези обекти, като промененото местоположение не отговаря на замисъла на административния орган и мерките за безопасност. Необходимо е тази норма да определи еднозначно за цялата страна това изискване, защото често наредбите на общинските съвети случайно или умишлено пропускат въвеждането на подобни важни регламентации.

2. § 5, т. 2 да се измени и допълни, както следва: Текстът “общи и” да се заличи, и в края на изречението да се добави следният текст “за не повече от две години, ако в акта не е посочен по-кратък срок”. Консолидирана версия на текста на § 5, т. 2 от обединения законопроект: “Създава се ал. 6: „(6) Разрешението по чл. 124а, ал. 9 за изработване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура спира прилагането на действащите за територията общи и подробни устройствени планове в обхвата на засегнатите поземлени имоти по приетия вариант на предварителния проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 за не повече от две години, ако в акта не е посочен по-кратък срок.“” Мотиви: Общият устройствен план е политически документ, който изразява бъдещата политика на общината в устройственото планиране, за дългосрочен период. Той няма пряко приложение. ОУП, определя устройството на територията по зони, а не по отделни поземлени имоти. Т.е. не е възможно с ОУП да се определи обхват за спиране на прилагането му за отделни поземлени имоти. Прилагането на ОУП, се осъществява чрез подробните устройствени планове. От друга страна, ако допуснем спиране действието на ОУП, това може да се отрази неблагоприятно на територията, за която се отнася тази мярка в много по-голяма степен от преследваната цел. Разпоредбата за спиране на прилагането на подробните устройствени планове, трябва да е относима към разпоредбите на “Глава четиринадесета. СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА” от ЗУТ. Това е обусловено, също от съразмерността на налаганите ограничения. Регламентиране на срока, за който се налага спирането на прилагането на подробните устройствени планове е необходимо, за да не се даде възможност за своеволно налагане на допълнителни забавяния на инвестиционния процес от страна на изпълнителната власт. Необходимо е да се даде изрична възможност на административния орган за съкращаване на този срок.

3. § 8 да се измени и допълни, както следва: В изречение първо, думата “след” да се замени с текста “В едноседмичен срок от”, текстът “предприемат необходимите действия за служебно отразяване на” да се замени с текста “отразяват служебно” и текстът “действащия за територията общ устройствен план” да се замени с текста “действащите устройствени планове”.

Консолидирана версия на текста на § 8 от обединения законопроект:
“В чл. 129 се създава ал. 6:
„(6) В едноседмичен срок от След влизане в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, кметовете на съответните общини предприемат необходимите действия за служебно отразяване на отразяват служебно тези обекти в действащия за територията общ устройствен план действащите устройствени планове, без да е необходимо неговото изменение. Когато след отразяването на обектите на техническата инфраструктура се налагат други промени в общия устройствен план, те се извършат при условията и по реда за неговото изменение.“”

Мотиви: Всяко задължение на административния орган, е необходимо да бъде обвързано със срок за изпълнението му, за да се даде възможност за административен и съдебен контрол. В същото време, едноседмичният срок е напълно достатъчен за отразяване на тези промени в действащите устройствени планове - общи и подробни.
Необходимо е да се даде кратка и разбираема форма на нормата, за да не се изтълкува само като започване на производство.
Визираните промени е необходимо да се отразяват както в общите, така и в подробните устройствени планове.

§ 10 да се измени, както следва: Думата “месечен” да се замени с “едномесечен”. Консолидирана версия на текста на § 10 от обединения законопроект: “В чл. 135, ал. 3 думите „14-дневен“ се заменят с „месечен едномесечен“.” Мотиви: Внасяне на по-голяма яснота в нормата.

5. § 24 да се допълни, както следва: След думата “строителство” да се добави текста “и/или частично или цялостно вкопаване”. Консолидирана версия на текста на § 24 от обединения законопроект: “В § 5 от допълнителните разпоредби т. 80 се изменя така: „80. „Преместваем обект“ е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който не е трайно прикрепен към терена (без изпълнение на монолитно строителство и/или частично или цялостно вкопаване на фундаменти и стени) и няма характеристиките на строеж, може да бъде преместван в пространството без нарушаване на неговата конструкция и цялост, може да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.“” Мотиви: В момента, много строежи, особено по черноморието, се изграждат като основите им се изливат извън строителната площадка, след което се доставят на мястото на строежа и се вкопават в пясъка или пръстта. Това служи за оправдание пред органите на изпълнителната власт, че строежът е “преместваем обект”. Предложението за допълнение на новата норма, дава възможност за пресичане на възможността за заобикаляне на закона.

Господин Председател, Моля, да се възползвате от възможността, дадена Ви с чл. 43, ал. 3 от ПОДНС, за да предложите на народните представители промените, които Ви предлагаме. С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 10 юли 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар