Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 3 октомври 2016 г.

На 01 октомври 2016 г., беше проведен семинар по ЗКИР.

На 01 октомври 2016 г., беше проведен семинар по Закона за кадастъра и имотния регистър
и съпътстващите го подзаконови нормативни актове след обнародването на ЗИД на ЗКИР,
приет от ХLIІI Народно събрание на 7 юли 2016 г. и обнародван в бр. 57 от 2016 г. на Държавен вестник. Лектор бе адв. Емилия Ангелова, юрист с дългогодишен опит в създаването и промяната на нормативната база, свързана с Кадастъра и имотния регистър.

По-подробно бяха разгледани следните въпроси:

  • Законът за кадастъра и имотния регистър и съпътстващите го подзаконови нормативни актове.
  • Връзка и противоречия, между Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за устройство на територията.
  • Защита на правата на гражданите, при изработване на нова КККР и при изпълнение на административни услуги от СГКК.
  • Въпроси и отговори от аудиторията, по отношение на прилагане на практика на Закона за кадастъра и имотния регистър и съпътстващите го подзаконови нормативни актове.
  • Предстоящи промени в нормативната база по отношение на кадастъра.

След приключване на обучителната част, беше проведена неформална среща между участниците в семинара и се разискваха разгледаните въпроси. Бяха направени предложения за  провеждане на следващите семинари.

Изказваме голямата си благодарност на адв. Емилия Ангелова за професионализма и отзивчивостта!

Няма коментари:

Публикуване на коментар