Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 29 август 2016 г.

Извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 20, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиквам извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 29 август 2016 г. от 17:00 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма изготвен от председателя Йоан Каратерзиян

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

четвъртък, 25 август 2016 г.

Камарата на геодезистите в България предостави своето становище за проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата

В желанието си да бъдем полезни със знанията и уменията си, внесохме своето становище за проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Становището е внесено под формата на предложение за промяна на проекта, заедно с мотивите към същия.

Ето и пълня текст на становището, заедно с приложенията:

 1. Становище за Проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата;
 2. Предложение за промяна на Проекта на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
 3. Мотиви към Предложение за промяна на Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
 4. Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри с нанесени предложения.


петък, 19 август 2016 г.

Провеждат се обществени консултации на проекти на наредбите по чл. 26, ал. 4 и чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Уважаеми колеги,
от 19 август до 02 септември 2016 г., се провеждат обществени консултации на следните проекти на наредби:


  1. Проект на Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (Проект на наредбаМотиви).
  2. Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Проект на наредбаМотиви, Приложения).
  Може да коментирате законопроекта и предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.

  четвъртък, 11 август 2016 г.

  Спазват ли се сроковете за изпълнение на услугите, извършвани от Службата по геодезия, картография и кадастър?

  Знаете ли, че срокът за всяка услуга, която извършва Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) е три дни. Изключение правят само случаите, в които служителите на СГКК извършват оглед или геодезични измервания на място, каквито всъщност те не извършват, дори когато им е задължение.


  За справка:  ...
  Раздел VI.
  Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

  ...

  Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Срокът за изпълнение на услугите по този раздел е 3 работни дни.

  (2) Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.
  (3) Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.
  (4) Услугата по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнението им е сборът от сроковете за всяка от услугите.
  ...

  сряда, 10 август 2016 г.

  Предстои съществена промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Въвежда се задължително институцията на "общинския омбудсман".

  Поради нежеланието общините да спазят закона и да назначат "обществен посредник" (съгласно чл. 21а от ЗМСМА), група народни представители от почти всички парламентарно представени групи, внесоха на 29 юли 2016 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. С него се отделя цяла нова глава, определяща функциите на обществения посредник на общината или т.нар. "общински омбудсман".
  Колеги, моля обърнете внимание на законопроекта. Има реална възможност фигурата на "общинския омбудсман" да бъде добре платена, нищо не значеща фигура с работещи "на хаос" помощници.
  В тази връзка, от името на Камарата на геодезистите в България, изпратих предложение за промяна на внесения законопроект. Ето предложението:
  1. Към новосъздадената глава шеста „а“, е необходимо да се въведат административно-наказателни разпоредби и задължения към общинската администрация, породени от актовете на обществения посредник на общината. Ако такива разпоредби не се въведат в ЗМСМА, целта на настоящия законопроект няма да бъде постигната. Има голяма опасност новите разпоредби да имат отрицателен ефект, а именно, да послужат само за потушаване на напрежението сред жителите на общината, без да решат проблемите им.
  2. Към законопроекта, е необходимо да се въведат преходни и заключителни разпоредби, които да определят:
   • преходът на структурите по чл. 21а от ЗМСМА;
   • срокът за промяна на действащите правилници по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА;
   • краен срок за сключване на първоначалните споразумения по чл. 50а, ал. 3;
   • структурата и годишния бюджет на обществения посредник на общината;
   • датата, на която законопроекта влиза в сила.


  Може да коментирате законопроекта и предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.