Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 11 август 2016 г.

Спазват ли се сроковете за изпълнение на услугите, извършвани от Службата по геодезия, картография и кадастър?

Знаете ли, че срокът за всяка услуга, която извършва Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) е три дни. Изключение правят само случаите, в които служителите на СГКК извършват оглед или геодезични измервания на място, каквито всъщност те не извършват, дори когато им е задължение.


За справка:...
Раздел VI.
Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

...

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Срокът за изпълнение на услугите по този раздел е 3 работни дни.

(2) Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.
(3) Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.
(4) Услугата по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнението им е сборът от сроковете за всяка от услугите.
...

Няма коментари:

Публикуване на коментар