Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 25 януари 2018 г.

Обществена консултация на проект на нов закон с работно заглавие "Закон за водоснабдяването и канализацията".

Провежда се обществена консултация на проект на нов закон с работно заглавие "Закон за водоснабдяването и канализацията". Консултацията приключва на 25 февруари 2018 г.

Предвижда се законът да урежда  взаимоотношенията в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, включително да определя политиката за развитие и регламентиране на основните принципи и логическата връзка на процесите в отрасъла.

Темата е интересна и важна за всички! Моля, бъдете активни!

За да се запознаете по-подробно, моля проследете следните връзки:


вторник, 23 януари 2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Най-притеснителното в проекта е облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, за обекти с национално значение и за общински обекти с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, и за обект, финансиран изцяло или частично от фондове на Европейския съюз. Всъщност, по този "специален ред", трябва да се съгласуват всички подлежащи на съгласуване подробни устройствени планове! Отново ставаме свидетели на двоен стандарт!

Ще припомня нашите предложения от 18 април 2017 г. по предходния проект, който беше върнат за доработване:
Предложение за изменение на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Това е връзка към предходния вариант на проекта от 12 април 2017 г.: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.). На тази страница, вече е отразена справката за отразяване на предложенията и становищата.

петък, 19 януари 2018 г.

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Наредбата влиза в сила от 20 февруари 2018 г., с изключение на чл. 50 от същата, който регламентира местата за гариране и паркиране на електрически превозни средства. Този член влиза в сила на 1 януари 2019 г.

Пълният текст на наредбата е публикуван в ДВ, брой 7 от 19 януари 2018 г.

сряда, 13 декември 2017 г.

Изпратихме сигнал за неспазване на ЗУТ, ЗКИР и основни принципи в административното производство от страна на служители на община Варна.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 75 от 13 декември 2017 г.

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Неспазване на ЗУТ, ЗКИР и основни принципи в административното производство от страна на служители на община Варна.
Уважаеми господин Портних,

Обръщам Ви внимание, че при одобряване на подробни устройствени планове, в поверената Ви община, се допуска грубо нарушаване на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и на основни принципи на административното производство, определени в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията. Фрапиращ пример за това е одобрения подробен устройствен план със заповед № Г-371/07.12.2017 г. на заместник-кмета на община Варна Пейчо Пейчев, публикувана на следния електронен адрес http://agup.varna.bg/pup/2017/371/. Още на пръв поглед правят впечатление следните съществени грешки и непълноти:

 1. Показаните регулационни граници на урегулираните поземлени имоти през улица, в голямата си част, не отговарят на действителните регулационни граници, а други дворищни регулационни граници въобще липсват.
 2. Не са отразени бордюрните линии в границите на уличната регулация.
 3. Не са отразени номерата на кадастралните райони и границите между тях.
 4. Не е отразено кръстовището на бул. Сливница с ул. Акад. Андрей Сахаров.
 5. В застроителния план, не е отразена североизточната имотна граница на поземлен имот 1933, който е предмет на разработката.
 6. В извадката от действащия план, не е отразена никаква застроителна съставка.
 7. В извадката от действащия план, е отразена зона “Оо”, която е въведена след 2012 г. с новия ОУП на община Варна.
 8. Не е ясно в коя координатна и височинна система са изчертани плана за регулация и плана за застрояване.
 9. Таблицата с градоустройствени показатели не е изработена съгласно Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
 10. В застроителния план, някои хоризонтали, са изчертани с черен вместо с кафяв цвят.
 11. В кварталите, съседни на разработвания, не са посочени линии на застрояване или законно изградени сгради.

При аналогични проблеми в проекти на подробни устройствени планове, изработени от други проектанти, заповеди за одобряване не се издават. Нарушаването на един от основните принципи на административното производство - Равенство (чл. 8 от АПК), води до грубо погазване на нормите на правото и усещане за феодално управление с налагане на терор над “неправилните” възложители и проектанти. Като резултат, се снижава качеството на проектиране и верността на издаваните административни актове.

Господин Портних,
Някои от посочените пропуски, правят издадения административен акт нищожен. Поради това, моля да накажете виновните за допуснатото своеволие длъжностни лица и да промените начина на работа в поверената Ви администрация, като установите нормите на правовата държава и добри административни практики.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
гр. Варна, 13 декември 2017 г.
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

П.П. Входящият номер е СИГ17002574ВН

Случаят беше официално разгледан на ЕСУТ при община Варна на 9 януари 2018 г. Чакаме протокола от заседанието.

вторник, 12 декември 2017 г.

Предложения, относно комплексен проект за инвестиционна инициатива за строителството на градската библиотека.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 74 от 12 декември 2017 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строителството на градската библиотека.

Уважаеми господин Портних,

Днес, 12 декември, на заседание на експертния съвет по устройство на територията
при община Варна, беше разгледан комплексен проект за инвестиционна инициатива
за строителството на градската библиотека. Като специалисти в областта на
устройственото планиране и кадастъра и с оглед защита на обществения интерес,
както и устойчиво решение на въпроса, даваме следните предложения:
 1. Урегулираният поземлен имот, в който ще бъде разположена сградата на новата библиотека да бъде отреден за публична собственост. Предвиждането на разгледания проект за подробен устройствен план, е урегулирания поземлен имот да бъде частна собственост, което не дава достатъчна защита на обществения интерес. Ако отреждането бъде променено на публично и след това бъде издаден акт за публична общинска собственост, това ще гарантира интересите на гражданите на община Варна.
 2. Към подробния устройствен план да бъдат създадени правила за прилагането му, в които да се укаже забрана за ограждането на урегулираните поземлени имоти, предмет на плана и забрана за разполагане на преместваеми обекти в тях и на разстояние не по-малко от 50 м от тях. Това ще гарантира запазването на архитектурния облик на средата, както и свободното ползване на имотите от жителите и гостите на град Варна.
 3. Северният вход към бъдещата библиотека, е предвидено да бъде изграден през урегулирания поземлен имот на сградата на общинската администрация. Това би могло да породи противоречия при ползването на транспортния достъп до билиотеката. Предлагаме, при съставянето на акта за публична общинска собственост да бъде вписано и правото на преминаване през имота на сградата на общинската администрация.
 4. С оглед осигуряване на прозрачност в управлението на публичните средства при реализацията на проекта, моля да бъдат публикувани на официалната електронна страница на община Варна, проектът за подробен устройствен план, техническия проект и работния проект на сградата. Така, всеки ще има възможност да се запознае и да коментира проекта.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 декември 2017 г.

П.П. Входящият номер е РД17024296ВН/13.12.2017