Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 13 декември 2016 г.

Та̀кси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (извадка от Тарифа 14).

В днешния брой 99/2016 г. на Държавен вестник, по наш сигнал, Министерски съвет поправи допусната грешка в Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благо­устройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.).
За улеснение на всички, ползватели услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и съответните ѝ служби, публикуваме "таксите" (или по-скоро цените), които са валидни до 31 декември 2018 г.


Та̀кси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

А. Та̀кси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализирани карти и регистри

Чл. 38. Скица на поземлен имот в урбанизирана територия – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.

Чл. 39. Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 5 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 3,50 лв.

Чл. 40. Скица на сграда – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.

Чл. 41. Схема на самостоятелен обект – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.

Чл. 42. Удостоверение за зона на ограничение и за имотите от кадастралната карта и кадастралните регистри, които попадат в нея – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 17,50 лв.

Чл. 43. Удостоверение за наличие или за липса на данни – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.

Чл. 44. Скица-проект за изменение на поземлен имот – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14,00 лв.

Чл. 45. Схема-проект за изменение на самостоятелен обект – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14,00 лв.

Чл. 46. Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 17,50 лв.

Чл. 47. Комбинирана скица – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 17,50 лв.

Чл. 49д. (1) Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 50 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 35 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се събира за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) За проект, който съдържа повече от 50 нови обекта, се събира таксата по ал. 2, намалена с 50 на сто.

изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г.
Чл. 37. ...
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид се събира такса в размер 0,50 лв. за един недвижим имот в неурбанизирана територия и 0,80 лв. за един недвижим имот в урбанизирана територия, но не по-малко от 5 лв. за един препис-извлечение. Препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти включва данните за недвижимите имоти и името на собствениците и носителите на ограничени вещни права.

изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 0,50 лв. за една точка.

изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г.
Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се събира такса по 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10 лв. за едно копие.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия се събира такса, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) до 50 поземлени имота - по 0,80 лв. за всеки поземлен имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 50 до 200 поземлени имота - 40 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 200 до 500 поземлени имота - 130 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 500 до 1000 поземлени имота - 280 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) над 1000 поземлени имота - 480 лв. + по 0,30 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия се събира таксата по ал. 3, увеличена, както следва:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези по т. 1 - четири пъти;
3. за градовете с изключение на областните - три пъти;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти.

Чл. 49е. Таксите по чл. 38 – 49д се събират за изпълнение на услуги, определени в наредбата по чл. 58 ЗКИР като обикновени. За бързи услуги таксата се увеличава със 100 на сто.

Чл. 49ж. За скиците и схемите, получени от органите и лицата по чл. 55, ал. 5 и 6 ЗКИР, и за официалните документи и справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 8 ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел – за електронен документ в PDF формат.

Чл. 49з. За официалните документи и справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 7 ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел – за документ на хартиен носител.

изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г.
Чл. 47. ...
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За справките и услугите, заявени и предоставени по електронен път, се заплащат съответните таксинамалени с 30 на сто.

Б. Та̀кси за предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)
Чл. 49и. (1) За предоставяне на материали и данни от Геокартфонда се събират та̀кси в размер, както следва:
1. за правоъгълни координати, височина и данни за триангулачна точка, определена в координатни системи 1970 г. или 1950 г., на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 7,00 лв. на точка;
2. за правоъгълни координати, височина и данни за геодезическа точка, определена в БГС2005 (координатна система 2005 г. или в кадастрална координатна система 2005 г.), на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 7,00 лв. на точка;
3. за пространствени координати за геодезическа точка, получени от ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 9,00 лв. на точка;
4. за трансформация на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 5,00 лв. на точка;
5. за топографско описание на точка в циф­ров вид (PDF формат) – 10,00 лв. на точка;
6. за координати на координатните кръстове на едромащабна топографска карта или архивен план, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 5,00 лв. на кръст;
7. за координати и височина, включително реперни данни, на точка от работната геодезическа основа, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 3,00 лв. на точка;
8. за схема на ГММП в цифров вид (PDF формат) – 10,00 лв. на схема;
9. за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид (GIF формат, JPEG формат), в координатни системи 1970 г. или 1950 г. – 6,00 лв. за картен лист;
10. за топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 10,00 лв. на репер;
11. за данни за гравиметрична точка или магнитна точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 5,00 лв. на точка;
12. за данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 10,00 лв. за периодично осреднени стойности;
13. за едноцветен картен лист в М 1:5000 – 11,00 лв. на картен лист;
14. за многоцветен картен лист в М 1:5000 – 16,00 лв. на картен лист;
15. за едноцветен картен лист в М 1:10 000 – 20,00 лв. на картен лист;
16. за многоцветен картен лист в М 1:10 000 – 25,00 лв. на картен лист;
17. за сканирани изображения на издателски оригинали (релеф – TIF формат, резолюция 600 dpi, ситуация – TIF формат, резолюция 300 dpi, или хидрография – TIF формат, резолюция 300 dpi) на картен лист от ЕТК – 20,00 лв. на оригинал;
18. за сканирани (TIF формат, резолюция 300 dpi) и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (ЕТК):
а) за едноцветен картен лист – 15,00 лв. на картен лист;
б) за многоцветен картен лист – 20,00 лв. на картен лист;
19. за извадка от ЕТК в М 1:5000 в цифров вид, GEOTIFF – UTM 35 зона – 25,00 лв. на извадка;
20. за сканирано контактно копие от аерофотоснимка (TIF формат, резолюция 600 dpi) – 15,00 лв. на снимка;
21. за сканиран негатив на аерофотоснимка (TIF формат, резолюция 600 dpi) – 20,00 лв. на негатив;
22. за баланс на земята 1956 г. и 1968 г. в цифров вид (TIF формат, резолюция 300 dpi) – 25,00 лв. на картен лист;
23. за копие от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид (TIF формат, резолюция 300 dpi) – 2,00 лв. на квадратен дециметър;
24. за копие от единичен архивен документ в цифров вид (PDF формат, JPEG формат) – 5,00 лв. на лист;
25. за копие от оцифрен кадастрален план:
а) в графичен вид – 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 15 лв.;
б) в цифров вид без данни за собствеността (CAD формат):
аа) до 1000 поземлени имота – 0,50 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;
бб) от 1000 до 10 000 поземлени имота – 0,40 лв. на поземлен имот;
вв) над 10 000 поземлени имота – 0,30 лв. на поземлен имот;
в) в цифров вид с данни за собствеността (CAD формат) – 0,60 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;
26. за извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план – 0,10 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.
(2) За предоставяне на материалите по ал. 1, т. 20 – 24, разпечатани на хартиен носител и заверени, съответните та̀кси се увеличават с 20 на сто.

В. Та̀кси за предоставяне на услуги от регистрите на правоспособните лица по ЗКИР
Чл. 49к. За предоставяне на справки и услуги от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография или кадастър, се събират та̀кси в размер, както следва:
1. за издаване на свидетелство за право­способност – 8 лв.;
2. за издаване на карта на правоспособно лице – 12 лв.;
3. за издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност – 12 лв.;
4. за издаване на дубликат на карта на правоспособно лице – 18 лв.;
5. за писмена справка от партидата на едно правоспособно лице – 5 лв.;
6. за обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице – 10 лв.

§ 1. По смисъла на чл. 35, 37, 49б, 49г и 49д „обект“ е обект по чл. 23 ЗКИР, зона на ограничение, обект на специализираните карти и регистри по глава четвърта ЗКИР.

Отменена с § 4 норма:
доп. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г.
(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2002 Г.)
§ 3. До одобряването по реда на ЗКИР на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия за извършените справки и услуги от Агенцията по кадастъра въз основа на предадените й по реда на § 6, ал. 2 и 3 ЗКИР карти, планове и регистри се събират таксите по този раздел.


Моля, ако някой констатира грешки да сигнализира!

Няма коментари:

Публикуване на коментар