Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 20 декември 2016 г.

Съвместно с Камарата на архитектите в България, проведохме семинар на тема: "Закон за устройство на територията - чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ"

Съвместно с Камарата на архитектите в България, проведохме семинар на тема:

Закон за устройство на територията -
чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът се проведе на 17 декември 2016 г., събота, в


"ГеоВара" и варненските ѝ контрагенти "Геоакст", проведоха презентация на иновативните геодезически инструменти Hi-Target.

Лектори, на които изказваме своята благодарност, бяха:

Ирена Обретенова - опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд -  Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР и

Любомира Мотова - опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. -  във второ отделение на ВАС - дела по ЗУТ и ЗКИР.

На семинара се разгледаха следните основни въпроси:

 1. Възникване и история на законите, които имат непосредствено отчуждително действие за обществени мероприятия.
 2. Има ли противоречие между текста на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и защитата на частната собственост?
 3. Прилагане на чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при изработване на подробни устройствени планове.
 4. Графично изобразяване на подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при неприложена първа регулация по предходен регулационен план.
 5. Необходим обхват на проекта за ПУП по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ.
 6. Принцип на отнемане по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за обществени мероприятия. Може ли да се прилага равен процент на отнемане от всички частни имоти, включени в проекта на ПУП?
 7. Урегулирани на поземлени имоти по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ в територии с неприложени регулационни планове, изработени по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
 8. Кога и как се прилага чл. 17 от ЗУТ на практика?
 9. Начин на изработване и процедиране на подробни устройствени планове, съставени на основание на § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 10. Начин на представяне на проектантското решение, при изработване на ПУП, с оглед последващо обжалване на акта за одобряването му.
 11. Най-чести пропуски при оформяне на актовете за одобряване на проекти на подробни устройствени планове по чл. 16, ал. 1 - 4, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 12. Правоспособност и опит на вещите лица, подпомагащи решенията на съда.

Лекторите отговориха и на многото допълнителни въпроси, зададени от участниците.
За участието в семинара, участниците получиха сертификат за придобити знания от проведеното обучение.

В следващите семинари, които подготвяме, ще вземем под внимание направените ни препоръки от участниците и ще се опитаме да запазим ниската цена за участие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар