Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 15 декември 2016 г.

Становище относно Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна.

Камарата на геодезистите в България предлага предложи на Главния архитект на община Варна следното становище, относно Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

СТАНОВИЩЕ
относно Рамковата програма за прилагане на
общия устройствен план на община Варна

Камарата на геодезистите в България предлага да се нанесат следните допълнения в Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна:

 1. Създаване на възможност за устройване и създаване на нови жилищни и обществено-обслужващи територии в периферията на такива, предвидени за отчуждаване с цел изграждане на паркове за широко обществено ползване, чрез отчуждаване и в непосредствена близост до съществуващите жилищни и обществено-обслужващи територии, при налична техническа инфраструктура.
  1. Начин на реализация: Промяна на Правилата за прилагане на ОУП на община Варна и изработване на подробни устройствени планове.
  2. Срок на реализация: 15 декември 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет и частно финансиране.
Мотиви: В момента съществуват много на брой и малки по площ територии, които са разположени в границите на населеното място и в непосредствена близост до улици с изградена инфраструктура или такава, в проектна готовност. Някои от тези територии е разумно да бъдат приобщени към съседните им. Използването на съществуващата и в проектна готовност инфраструктура, ще доведе до по-икономичното използване на вложените ресурси и освобождаване на финансови ресурси за отчуждаване на останалите терени и създаване на предвидените в ОУП на община Варна паркове за широко обществено ползване. В момента в общинския бюджет не са предвидени средства за отчуждаване на тези територии. В същото време, се спира частната инициатива, да се развият тези малко на брой територии.
Поради това, че точните граници на устройствените зони се определят със подробен устройствен план, проблемът може да бъде решен без промяна на графичната част на плана, а само с добавяне на текст към правилата за прилагане на ОУП на община Варна и изработване на самия подробен устройствен план.

 1. Създаване на схема към ОУП на община Варна на основните пешеходни потоци от ученици, с уточняване на пространствените и времеви параметри на разпределението им.
  1. Начин на реализация: Възлагане на обществена поръчка.
  2. Срок на реализация: 31 август 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет.
Мотиви: Тази информация е необходима, за да се набележат основните мерки по осигуряване на безопасност на предвижване, чрез устройване и изграждане на по-широки тротоари по трасетата и освобождаването им от недопустими за подрастващия организъм тютюневи изделия, алкохолни напитки, както неподходящи за емоционалното им развитие лотарийни игри.

 1. В Правилата за прилагане на ОУП на община Варна, да се определи обвързаност между вида на зоната и широчината на улиците, както и елементите на улиците (широчина на уличното платно и тротоарите, вида на задънените улици, елементите на градското обзавеждане, разположени в границите на уличната регулация и т.н.), около и в границите на съответната зона.
  1. Начин на реализация: Промяна на Правилата за прилагане на ОУП на община Варна.
  2. Срок на реализация: 15 декември 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет.
Мотиви: В нормативната уредба на Република България, както и на община Варна, няма обвързаност между широчината на улиците и елементите на улиците от уличната мрежа от нисък клас и интензивността на автомобилния и пешеходен трафик. От 1989 г. насам, се наблюдава непрекъснато увеличаване на интензивността на застрояване, напрактика и чрез устройствено планиране, в повечето райони на гр. Варна. В същото време, съществуващите проекти на улична мрежа, предвидени с регулационни планове и новопроектираните устройствени планове, се съобразяват в повечето случаи с минималните изисквания на законодателната уредба.
Регламентирането на широчината на уличните елементи, елементите на уличното обзавеждане и проводите на техническата инфраструктура, обвързани с интензивността на застрояване по градоустройствени показатели, ще позволи законосъобразно прилагане от страна на административния орган, на норми на проектиране, осигураващи безопасност и комфорт на обитаване на градската среда.

 1. Приемане на програма за поетапно урегулиране с подробни устройствени планове и отчуждаване на терените, предвидени за обществени мероприятия в ОУП на община Варна, а при невъзможност от отчуждаване в разумни срокове - промяната на тези терени в такива за застрояване или извеждането им от околовръстния полигон на населеното място.
  1. Начин на реализация: Промяна в Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна.
  2. Срок на реализация: Срокът на утвърждаване на Рамковата програма.
  3. Финансиране: Договорът за изработване на Рамковата програма.
Мотиви: Проблемът не е решен в Рамковата програма.инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 15 декември 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар