Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 2 декември 2016 г.

Обнародвани са наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.

Обнародвано е Постановление № 318 от 24 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране. (ДВ брой: 96, от дата 2.12.2016 г.)

НАРЕДБА
за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
...
Раздел VI
Образователни изисквания за част „Геодезическа“
Чл. 17. Висшите училища не осъществяват обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти.
...


НАРЕДБА
за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
...
Раздел VI
Образователни изисквания за част „Геодезическа“
Чл. 19. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши училища, получили програмна акредитация в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-геодезист“.
(3) Обучението осигурява придобиването на знания за:
1. геодезическите методи и инструменти за измерване, основните геодезически мрежи и свързаните с тях координатни и височинни системи;
2. видове геодезически снимки за целите на кадастъра, устройственото планиране и инвестиционното проектиране;
3. основните въпроси от теорията на вероятностите, математическата статистика, теорията на грешките и метода на най-малките квадрати (МНМК) и приложението им за обработка на геодезически измервания;
4. CAD системите и приложението им в основните и специализираните геодезически дейности;
5. създаване и оценка на цифрови модели на територията (ЦМТ);
6. основите на въздушната и земната фотограметрия и приложението им за изработване на топографски и специализирани карти и планове;
7. методите за дистанционни изследвания, анализ, интерпретация и използване на получената информация;
8. системата на кадастъра, за изработването и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри и специализирани карти;
9. хидрографските измервания на акваториите;
10. картни проекции и картографски методи за съставяне на топографски карти;
11. методите за изследване на деформации на инженерни обекти, съоръжения и рискови процеси;
12. нормативната уредба и административните процедури в областта на кадастъра, инвестиционното проектиране и устройството на територията.
(4) Обучението осигурява придобиването на умения за:
1. прилагане на геодезически, фотограметрични и други дистанционни методи за изработване на топографски и специализирани планове и карти;
2. използване на CAD системи и ГИС в кадастъра, устройственото планиране и инвестиционното проектиране;
3. изпълнение на технически и административни дейности по създаване и поддържане на кадастъра;
4. обработване на геодезически и хидрографски измервания;
5. изработване и прилагане на устройствени схеми и планове, както и на проекти в инвестиционното проектиране, част „Геодезия“;
6. проектиране и създаване на прецизни инженерно-геодезически мрежи за изследване на деформации на обекти, съоръжения, рискови процеси и др.;
7. извършване на геодезически дейности в строителството;
8. осъществяване на управление и контрол на геодезически дейности.
(5) Обучението осигурява придобиването на следните компетентности:
1. обработване на геодезически измервания, анализ и интерпретация на резултатите;
2. извършване на хидрографски измервания на акваториите;
3. изработване и прилагане на подробни устройствени планове и техни изменения и придружаващите ги схеми и планове;
4. изработване на инвестиционни проекти по част „Геодезия“;
5. организиране и изпълнение на строителен надзор по част „Геодезия“ на строителни обекти в инвестиционното проектиране; изготвяне на експертизи и доклади.
Чл. 20. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
по
ред
Групи дисциплини/
дисциплини
Минимален
хорариум
(в часове)
1.
Природни науки, математика и информатика
240
2.
Хуманитарни, стопански и правни науки
150
3.
Геодезия и обработка на геодезически измервания
240
4.
Висша геодезия
180
5.
Геоинформатика
120
6.
Фотограметрия и дистанционни изследвания
180
7.
Картография
90
8.
Кадастър
90
9.
Общоинженерни дисциплини
120
10.
Приложна геодезия
150
11.
Устройствено планиране
120
12.
Вертикално планиране
120
 
Общо:
1800
...

Наредбите се приемат на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влизат в сила от учебната 2017/2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар