Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 2 декември 2016 г.

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.

След прекратяване на договор № КД-1-82 от 16.12.2013 г., със Заповед № РД-16-39 от 9 ноември 2016 г., е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.
Допуснато е нарушение на Закона за кадастъра и имотния регистър, като в цитираната заповед не са посочени "границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри", "графика за извършването на тази дейност" и "срокът за означаване на границите на поземлените имоти". Не е посочено и основанието, по силата на което, заповедта е подписана от Р. Янков.
Чл. 35, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър:
"Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта."
КККР ще се изработват само за землището, т.е. без имотите, попадащи в строителните граници на населеното място. Голяма възможност има, проблеми да възникнат там, където е налице явна фактическа грешка или контактна зона.
§ 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър:
""явна фактическа грешка" е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31".
Имайте предвид, че съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР "Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.".

Няма коментари:

Публикуване на коментар