Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 7 юни 2017 г.

Сигнал относно нарушаване на законодателството и забавяне на инвестиционния процес в община Варна. Отново молим кмета!


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 59 от 07 юни 2017 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Относно: Нарушаване на законодателството и забавяне на инвестиционния
процес.

С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com
Уважаеми господин Портних,
Уведомявам Ви, че общинската администрация на община Варна не изпълнява задълженията си по отношение на инвестиционния процес, вменени ѝ по силата на българското законодателство. Нарушенията се състоят главно в следното:
  1. Не се издават в необходимите срокове протоколите от проведените общински експертни съвети по устройство на територията, което води до неспазване на императивните срокове за издаване на заповеди и решения за одобряване на подробните устройствени планове. (Към този момент 07 юни 2017 г., последният публикуван протокол на ЕСУТ е от 09 май 2017 г.)
  2. Не се провеждат заседания на комисията по чл. 210 от ЗУТ, което води до спиране на и без това мудно предвижващата се процедура по одобряване на подробни устройствени планове по чл. 16 от ЗУТ, в следствие на което общината придобива без заплащане части от частни имоти за провеждане на публичните мероприятия.
  3. Не се придвижват към общински съвет преписките за подробни устройствени планове, които подлежат на одобряване от този орган.
  4. Не се одобряват от заместник-кмета Пейчо Пейчев в посочения в ЗУТ императивен срок или въобще не се одобряват проекти за подробни устройствени планове (ПУП), приети от ЕСУТ.
  5. Не се изпълняват императивните изисквания на закона да се публикуват на електронната страница на общината проектите за ПУП, заповедите за допускане и одобряване на ПУП, одобрените проекти за ПУП.
В резултат на посоченото, инвестиционния процес се затруднява изключително много за някои инвеститори. В някои случаи инвестиционния процес дори спира! Общината работи "на тъмно". Няма информация за действията на общината, по начин, който е предвидил законодателя.
Наблюдават се и добри примери. Например заявление, което е постъпило в община Варна на 9 юни 2017 г., се разглежда от ЕСУТ на 9 юни 2017 г. Става въпрос за преместваем обект в частен имот и докладчик е директор на дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" (АГУП) арх. Десислава Борисова.

Господин Портних,
  • Моля да отстраните от заеманата длъжност заместник-кмета Христо Иванов, в чийто ресор е проблемната и лошо работеща дирекция АГУП!
  • Моля да отстраните от заеманата длъжност заместник-кмета Пейчо Пейчев, който е отговорен за неиздаването или забавеното издаване на заповедите за одобряване на ПУП до три квартала и непровеждането на комисии по чл. 210 от ЗУТ!
  • Моля, да проучите защо арх. Десислава Борисова не разглежда другите преписки толкова бързо и да отстраните същата от заеманата длъжност, ако се усъмните в почтеността и спазването на закона, добрите административни практики и етичния кодекс от нейна страна!

Надявам се, да предприемете необходимите действия за осигуряване на законосъобразно производство и добри административни практики в поверената Ви община!

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 07 юни 2017 г.

вторник, 6 юни 2017 г.

Обществено обсъждане на проект на Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

До 06 юли 2017 г. на обществено обсъждане е обявена една от изключително важните наредби, които предопределят бъдещото развитие на урбанизираните територии и поправянето на грешните проекти, които вече са реализирани.
На пръв поглед буди недоумение липсата на оценка на въздействието. Чл. 26, ал. 3, изречение първо от Закона за нормативните актове (ЗНА) гласи: "Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20.".
Освен това, не е ясно какво ще е бъдещето на нелогично и опасно изградените велоалеи. Отваря се вратичка, всички безобразия да бъдат прикрити и узаконени като бъде запазена липсата им на функционалност благодарение на следния нов текст: "При извършване на основни и текущи ремонти на съществуващи улици, чиито функционални, транспортни и технически характеристики не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се предвиждат организационно-технически мероприятия за осигуряване на безопасността на движението." На наше запитване и конкретни предложения във връзка с този проблем, МРРБ ни увери, че предложенията ни ще бъдат разгледани. Тези предложения, обаче, не са взети под внимание... (По-долу публикувам писмото и отговора.)
Има и друга вратичка, която отваря широко възможността за прескачане (умишлено не казвам заобикаляне) на нормативите, заложени в проекта. Това е последната заключителна разпоредба: "Отклонения от правилата и нормативите, определени с тази наредба за застроени територии със съществуваща инфраструктура, се допускат с оглед съобразяване със заварени специфични дадености с мотивирано решение на общинския съвет и при доказани технически параметри на безопасност, съгласувани с органите по безопасността на движението, и при съобразяване с предвижданията на подробните устройствени планове и схемите към тях.". Не е ясно "специфичните дадености" имат ли отношение към законността им, как ще се докажат "техническите параметри на безопасност", какво ще съгласуват органите по безопасност на движението и как едновременно с това, тези изключения ще противоречат на плановете?...
При всички положения, е добре всички породени въпроси да се обсъдят, преди проекта да се превърне в наредба.
Важно е да се отбележи, че е предвидено, Наредбата да влезе в сила един месец след обнародването ѝ, с изключение на чл. 50 от проекта, който урежда предвидените места за гариране и паркиране на електрически превозни средства (ЕПС) в сгради.


Моля, бъдете активни в общественото обсъждане на проекта.

понеделник, 29 май 2017 г.

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона администрацията.

Камарата на геодезистите в България изрази своето становище и изпрати конкретни предложения по предложения законопроект. По-долу публикувам пълния текст на мотивите и становището:

Мотиви:
С предложените промени се целѝ установяване на по-добри административни практики при работата на инспекторатите и даване на възможност на служителите в тези структури на изпълнителната власт, да разглеждат цялостно проблемите, до които са се докоснали и които са проучили в изпълнение на служебните си задължения. По този начин, проблемите, в които вече са вникнали служителите, ще могат да бъдат разяснени аргументирано, с необходимите събрани по време на производството материали и на професионален език на по-висшестоящите инстанции и на тези, от които зависи решаването на проблемите. При разглеждане на сигналите в условията на комплексно административно обслужване, служителите ще имат възможност да събират материали и доказателства, които лицето, подало сигнала не може да събере, поради това, че не е заинтересувана страна по преписка. Така ще може да се постигне целта на закона, а именно, подаденият сигнал да бъде разгледан по същество, дори да е подаден от незаинтересувано по закон лице. По този начин ще може по-успешно да се противодейства на злоупотребите с власт, корупцията, лошото управление на държавно или общинско имущество и на други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси. Тъй като възприетата административна практика при  разглеждане на сигнали е, административният служител да иска от подателя на сигнала информация или доказателствени средства, които се съхраняват от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, вместо същите да се издирват служебно, в момента почти е невъзможно да се противодейства на посочените отрицателни явления с този инструмент на изпълнителната власт.
С изричен текст в допълнителните разпоредби, се предлага да се даде възможно най-голяма независимост на инспектората, дори от органа на чието подчинение е самата служба. А с предоставяне на копие от доклада на прокуратурата се премахва възможността от последваща промяна на доклада. Поради същите причини, не се дава и възможност за изработване на предварителен доклад.
Допълнително, с цел изпълнение на изискванияна на чл. 16, ал. 1 на Закона за нормативните актове, се добавя задължението на инспектиращите служители, при установяване на несъответствие между нормативен акт и акт от по-висока степен, да сигнализират прокуратурата, за да може да се отстрани съответната разпоредба.
Отстранени са и някои технически грешки в проекта.

четвъртък, 25 май 2017 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, предложен за обществено обсъждане на 25.05.2017 г. от Министерски съвет.

До 24.06.2017 г., се провежда обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Проектът, заедно със съпътстващата го информация е публикуван на Портала за обществени консултации на МС. Бъдещото развитие на административните услуги, до голяма степен зависи от този закон. Моля, за становища!

Консолидирана версия на законопроекта, може да разгледате и коментирате тук.

понеделник, 22 май 2017 г.

Мерки срещу неформалния отказ на общинската администрация на община Варна да завършва процедурите по одобряване на подробни устройствени планове с административен акт.

По повод на поискано от нас съдействие от МРРБ за спазване на закона с оглед завършване на процедурите по одобряване на подробни устройствени планове с административен акт, получихме странно писмо от ДНСК. Умишлено няма да коментирам текста, а ще публикувам цялата кореспонденция.
Моля, който има конкретни данни за подробни устройствени планове на територията на община Варна, процедирането на които е забавено да ни ги предостави, за да можем да сезираме МРРБ за "конкретни данни, по които ДНСК да изрази становище".
Единствената възможност, която имаме, за да помогнем на всички за подобряване и ускоряване на инвестиционния процес е да подадем сигнал до МРРБ. Сигналът, обаче, трябва да съдържа конкретни данни, дори и те да се съхраняват при органа, който разглежда сигнала. Нормативната уредба умишлено е изградена по този начин, за да може да се даде сигнал на Европа, че нашите управници се съобразяват с подадените сигнали и от друга страна да дадат ясен сигнал на нас Българите, че каквото и да правим, те ще си правят каквото решат.
Трябва да използваме дадената ни в закона възможност да искаме налагане на административно наказание "глоба" на виновните за забавянето на процедирането на преписките длъжностни лица. Това наказание е лично и не го плащаме ние с данъците си. То няма нищо общо със съдебната процедура по обжалване на изричен или мълчалив отказ, която може да се проведе, дори при налагане на глобата. Глобата на длъжностното лице има възпитателен ефект и тя е от 1000 до 5000 лева. За да се наложи, е необходимо да се издаде акт за административно нарушение от РДНСК, след което министъра на регионалното развитие и благоустройството да наложи санкцията.
Нека да използваме всички дадени ни от закона средства! В същото време, нека да подкрепи законопроект, който ще реши тази несправедливост!
По-долу публикувам писмата: