Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

събота, 4 април 2020 г.

По време на извънредното положение на много хора бяха съставени актове за това, че се разхождаха в парковете, но изпълнителната власт не си беше свършила работата...

За да не стават недоразумения при въвеждането на противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето и за да може държавата и общините да поемат отговорността, която се полага на изпълнителната власт, предлагаме мерки, които да не позволяват да се нарушават основни принципи на административното производство.

Алея в парк, чрез която се осъществява пешеходен достъп от голяма многофамилна сграда до пешеходна пътека.

Алеи в парк, които са част от останалата улична мрежа.
Посочените примери за алеи, които нормално се използват за пешеходно движение могат да бъдат изключвани от обхвата на ограничителните мерки.

За да се прецизират налаганите не само сега, а и вбъдеще ограничителни мерки, направихме следното предложение:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-110 от 04.04.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ
НАР. ПР. ОТ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,
Уважаеми господин Божинов,

При прилагане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването, с които се преустановяват “посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места”, бяха констатирани пропуски в законодателството по отношение на установяване на конкретните зони на ограничения на споменатите “открити обществени места”. Поради невъзможността бързо и прецизно да се означат тези територии на място с необходимите ограничителни знаци и съоръжения от органите на реда и поради нормалното ползване на части от паркове и градини като пешеходни алеи за пряк достъп до често посещавани обекти като административни сгради, магазини, спирки на масовия градски транспорт и т.н., както и за спазване на основните принципи на административното производство, е необходимо географското определяне на въвежданите с индивидуален административен акт на основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето ограничения.

Необходимо е да се даде възможност за геокодиране на информацията за територията на въведените ограничения и ползването ѝ от възможно най-широк кръг потребители за възможно най-кратко време от въвеждането на ограничението. Информацията трябва да може да се ползва напълно безплатно и от разработчици на приложения.

За да бъде отстранена тази празнота в закона, предлагаме той да бъде допълнен, както и предложеното допълнение да запази действието си и след прекратяването на извънредното положение. Предложеното допълнение ще даде възможност на собствениците на имоти, областните управители и кметовете на общини, райони, градове и села да добавят в плановете за действие при кризи и тази информация, за да могат да реагират навреме при бъдеща подобна ситуация.


Конкретно предложение:

§ … В Закона за здравето се прави следното допълнение:
Към чл. 63 се добавят нови ал. 9 и ал. 10 със следния текст:

“(9) Когато мерките по ал. 1 и ал. 2 ограничават свободното движение, собствениците на имотите сигнализират на място, а областните управители и кметовете осигуряват публична информация за териториалния обхват на въвежданите мерки.
(10) Информацията по ал. 9 е публична, безплатна и включва графично изобразяване и координатен регистър на териториите с ограничение на движението.”

Забележки:
  1. Ако допълнението бъде прието, същото трябва да запази действието си и след отмяна на извънредното положение.
  2. Моля, ако е необходимо прецизиране на текстовете, имайте предвид, че под “кметове” трябва да се имат предвид кметовете на общини, райони, градове и села.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 04 април 2020 г.


Работата на администрацията трябва да продължи, но не и за сметка на правата на гражданите.

В 44-то Народно събрание е внесено искане за възобновяване на сроковете по административните процедури, които спряха да текат от въвеждането на извънредното положение. Още с въвеждането му предупредихме законодателя, че тези въпроси трябва да се регламентират със закон. За щастие, това беше направено и то с почти пълно мнозинство и консенсус между парламентарно представените партии. Сега, обаче, има искане, това да бъде отменено и при неработещо електронно управление и непубликувани административни актове в нормативно регламентирания електронен формат, има опасност заинтересуваните физически и юридически лица да не получат достъп до информация. С това ще бъдат нарушени основни права, които не са и не могат да бъдат отменени с въведеното извънредно положение.
За това изпратихме следното становище:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-109 от 04.04.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. със сигнатура 054-01-28, постъпил в 44-то НС на 02 април 2020 г.


Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,

Като специалисти в областта на кадастъра, устройственото планиране и инвестиционното проектиране, имаме задължението да участваме активно в защитата на собствеността – частна и публична, която във времена на криза е особено уязвима. Имаме и задължението да защитим интересите на нашите клиенти в административното производство. Поради това, че се намираме в извънредна ситуация са необходими извънредни мерки за защита на собствеността и правата на гражданите. Затова изразяваме следното становище по горепосочения законопроект:

Приемаме за правилни и обосновани действията Ви като законодатели да регламентирате сроковете на административните производства в условията на извънредно положение с ограничаване правото на придвижване и събиране със закон. Не приемаме отпадането на въведеното с чл. 3, т. 3 и чл. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. удължаване на сроковете по административните производства, но ще адмирираме всяко разумно и обосновано тяхно облекчаване, което не е в нарушение на основни права на гражданите.
В този смисъл, поради физическото ограничаване на придвижването на гражданите, особено между населените места и поради това, че дори предвидените в закон задължения на изпълнителната власт да предоставя електронни услуги и да публикува издадените актове в електронен формат не се изпълняват, предлагаме следните конкретни промени в предложения проектозакон:

1. В § 2 се правят следните изменения: Точка 3 се отменя.
2. В § 3 се правят следните изменения и допълнения: Текстът на § 3 се заменя със следния текст:
   2.1. Основният текст на чл. 4 става ал. 1.
   2.2. Към чл. 4 се добавя нова ал. 2 със следния текст:
“(2) Ал. 1 не се прилага за процесуалните срокове по висящите административни производства за:
1. услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път;
2. предоставяне на информация на физически и юридически лица по реда на Закона за достъп до обществена информация, която може да бъде получена от заявителя с отдалечен достъп.”

Наложително е в чл. 1 да бъде формулирана целта на закона, за да се избегнат свободни интерпретации на текстовете.

Мотиви:
Предложените текстовете на § 2, т. 3 за отмяна на чл. 3 т. 3 от Закона и § 3, който променя изцяло концепцията за удължаването на сроковете по административните производства по време на кризата и плавното му възобновяване, са в противоречие с принципите на Конституцията на Република България и принципите на административното производство.
Движението на хора в градовете и между населените места частично се генерира вследствие на удовлетворяване на изискването за лично присъствие от страна на гражданите при упражняване на законните им права като заинтересувани лица. Гражданите няма да имат фактическа възможност да упражняват законните си права по отношение на административните срокове в рамките на времето, през което е въведено извънредно положение, което цели ограничаване на пътуванията, предотвратяване на струпването на повече от двама “възрастни” на едно място, както и ограничението по отношение на невъзможността малолетните лица да бъдат оставени сами в домовете им, също произтичащи от въведеното извънредно положение. Освен това, отпадането на удължаването на “сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган”, ще генерира допълнително движение на хора. Имайки предвид невъзможността от напълно електронно обслужване на физическите и юридическите лица, както и провеждането на дистанционни обществени обсъждания, заседания на експертните съвети и т.н. е важно да се елиминират възможностите за лишаване на заинтересуваните лица от права, уредени в законодателството.
За да не се блокира напълно административното производство, предлагаме то да се възобнови за услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път.
От друга страна, изрично трябва задължително да се укаже, че и през време на действие на извънредното положение, Законът за достъп до обществена информация ще продължи да действа и да бъде един от добрите механизми за граждански контрол.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 04 април 2020 г.

събота, 21 март 2020 г.

Проектът за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево е не просто в противоречие със закона, а грубо погазва Конституцията на Република България!

Абсурдно е отново и отново да се представя един незаконосъобразен проект на изменение на общ устройствен план!

Всички материали по Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево са публикувани тук.

Проблемите със законността, очевидно се коренят някъде много, много дълбоко в изпълнителната власт. Не е нормално при толкова много специалисти, които са участвали в изработването и приемането на плана, същият не просто да не е съобразен със законите и наредбите, а да погазва Конституцията на Република България.

Интересно е на кого, какво не е ясно, след като всички необходими данни са официално публикувани и безплатно достъпни на електронните страници на органите на изпълнителната власт. Е, разбира се, има скрити данни, за които има откъслечни данни, но те са в ръцете на проектантите и администрацията - това са подробните устройствени планове.

Това са причините да дадем отрицателно становище по провеждащите се за Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-108 от 20.03.2019 г.ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВОСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Проект за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)  на Община Царево.


Уважаеми дами и господа,

Като професионална организация на геодезисти, която е създадена с цел да следи и взема мерки за защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда; превенция на незаконните действия и практики; доказване на незаконни действия и практики; подпомагане на дейността на държавните и общински структури; създаване на устойчиви добри практики, сме длъжни да Ви обърнем внимание на някои от допуснатите грешки в Общия устройствен план на община Царево, които имат съществено значение за предложеното проектно решение и ще рефлектират отрицателно върху живота и здравето на жителите и гостите на Република България. Някои от тези грешки водят до пряко нарушаване на Конституцията на Република България.

Конкретни забележки:
1. Границата на зона “А” по ЗУЧК не е отразена правилно – при определянето на зоната не е взета под внимание територията на морския плаж, ведно с прилежащите дюни. Тези данни са отразени в специализираните карти и картите на охранителни зони “А” и “Б”, налични за свободно и безплатно ползване. Тази грешка води до директно нарушаване на Конституцията на Република България и прави Общият устройствен план незаконосъобразен. Поради тази причина, същият не може да произведе правен ефект.
Зона "А" по ЗУЧК, според проекта на ИОУП на община Царево.
Плажът за природосъобразен туризъм "Корал" е един от фрапиращите примери за безотговорност и безстопанственост от страна на органите на изпълнителната власт!

Зона "А" по ЗУЧК, според официалната информация на АГКК.
2. Видно от документацията на плана и съпоставянето му с издадени заповеди на министъра на туризма, при представяне на информация за площта на морските плажове, която участва в изчислението на броя на плажуващите, не е отразена вярно активната плажна площ. Завишена е и дължината на “пясъчните плажове”. Това води до грешно представяне на параметрите в плана, изкуствено завишаване на рекреационния капацитет на общината и влошаване на условията за живот и туризъм.
Съпоставка между проекта на ИОУП и Заповед на министъра на туризма, направена от Борислав Борисов - еколог.
Материалът е публикуван във Фейсбук групата "Да не допуснем с. Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг!"

Съпоставка между проекта на ИОУП и Заповед на министъра на туризма, направена от Борислав Борисов - еколог.
Материалът е публикуван във Фейсбук групата "Да не допуснем с. Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг!"
3. Като граница на населеното място са формирани единични или групи от малко на брой поземлени имоти, които не са урегулирани с предходен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ).

Един частен уж "урегулиран поземлен имот", през който се осъществява достъп до морски плаж, предмет на концесионен договор.

Същият този имот, отразен като част от населеното място...
Нови вилни и курортни зони, с които се надвишава капацитетът на реално съществуващата площ за плажуване.

Новопредвидени вилни и курортни зони, с които се надвишава капацитетът на реално съществуващата площ за плажуване.


Поради тези причини и заради загрижеността ни за установяване на законност, добра жизнена среда, запазване на обществените ресурси за бъдещите поколения и развитие на туризма в полза на цялото общество и териториалната общност, Ви предоставяме следното становище:

Не приемаме представения проект за изменение на Общия устройствен план на община Царево, поради това, че не е изработен върху вярна основа, ползва отчасти неверни данни, въз основа на което не предоставя възможност за благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 20 март 2020 г.


Забележка: Снимките и коментарите към тях са вмъкнати в текста на становището, за да илюстрират по-добре за широката публика някои от проблемите. Със същите и много повече информация, разполагат отговорните специалисти.
четвъртък, 19 март 2020 г.

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-107 от 19.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.

Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,

В желанието си отново да бъдем полезни при решаването на важни въпроси, относно дейността на органите на изпълнителната власт и гражданите в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и свързаните с това обществени отношения, правим следните конкретни предложения към горепосочения законопроект:

1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
     1.1. Основният текст на чл. 3, става ал. 1.
     1.2. Добавя се нова ал. 2 със следния текст:
“(2) Ал. 1 не се прилага за процесуалните срокове по висящите административни производства за:
а) услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път;
б) предоставяне на информация на физически и юридически лица по реда на Закона за достъп до обществена информация, която може да бъде получена от заявителя с отдалечен достъп.

Мотиви:

Целта на закона е да се ограничи разпространението на заразата с вируса на COVID-19, както и преодолее последиците от това. Именно преодоляването на последиците налага продължаване на административната дейност дотолкова, че да не попречи на основни права на гражданите, които не са ограничени, а в същото време администрацията може да осигури.

Има услуги, които е определено с норматив да се заявяват и изпълняват по електронен път. Има и такива, които могат да се заявяват и изпълняват по такъв начи, въпреки, че това не е изрично регламентирано. В сега заложената норма на чл. 3, се дава възможност на администрацията на изпълнителната власт да отлага изпълнението на такива заявления. Поради тази причина, съществуването на предложения текст е наложително.

Предоставянето на информация по ЗДОИ, също не би трябвало да може да се отлага, заради предприетите мерки. Напротив, жизнено важно е навременното изпълнение на тези искания, за да позволи на гражданското общество да бъде информирано по всички въпроси и да не се прекъсне все още не добре функциониращата демократична система на отношения и контрол.
Предложените допълнения, ще доведат и до друг добър ефект – ускоряване на изграждането на електронно правителство.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 19 март 2020 г.вторник, 17 март 2020 г.

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание е публикуван на страницата на парламента.

Веднага след обявяване на извънредното положение, изпратихме до Председателя на Народното събрание запитване, относно прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено на извънредно положение и искане за иницииране на "приемането на нормативен акт, който да регламентира начина, по който ще се прилагат актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти по отношение на сроковете, установени с тях".

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, ведно с мотивите към същия, вече е внесен в деловодството на Народното събрание и за щастие по законно регламентирания начин - от народни представители, а не от министър-председателя без проведено обществено обсъждане, каквато беше идеята на министъра на правосъдието.

По отношение на административните срокове, приложимите текстове в областта на кадастъра и устройственото планиране са кратки и ясни:
"Чл. 1 Този закон урежда извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението на заразата с вирус COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение.
...
чл. 3. До прекратяването на извънредното положение, всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните производства."
Очевидно, законът ще има обратна сила (ретроактивно действие), което поставя под въпрос породените в периода от 13 март 2020 г. до влизането му в сила вещни права. Това са, например, плановете по чл. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и т.н.

Очевидно, трябва да има преходна норма, която да изясни тези въпроси.

Никак не е маловажен и въпросът, дали действието на Решението за обявяване на извънредно положение е в сила от 24:00 часа на 13 март 2020 г., за да е ясна границата, която се поставя за действието на закона.

Моля, имайте предвид, че съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, "Неправителствени организации могат да представят писмени становища по законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии.". Бъдете активни!

Извадки от законопроекта:П.П. Позволих си да добавя една запетая при цитирането на чл. 3.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 17 март 2020 г.