Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 30 август 2016 г.

Знаете ли, че... Службата по геодезия, картография и кадастър, няма право да Ви откаже нанасяне на съществуваща сграда в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Много често, Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна, отказва да нанесе съществуващи сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри. В същото време, отказът да изпълни задължението си да изменя или допълва кадастралната карта и кадастралните регистри, не води до никакви последствия, спрямо началника на службата. Това не пречи, обаче, въпросните служители да събират такси, които не се възстановяват, ако услугата не бъде изпълнена.

Ето и справка с нормативната уредба:

В сила от 13.05.2005 г.Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г.
...
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
...
VII. Пояснения
...
3. Изобразяване на сгради
3.1. Сграда се изобразява със застроената ѝ площ така, както е построена в действителност, независимо от собствеността, законността и местоположението ѝ спрямо имотните граници. Ако очертанието на сградата пресича граница на поземлен имот, сградата не се разделя на отделни части.
3.2. Знак № 26 се използва за изобразяване на очертанията на наземни или полуподземни сгради, на които горната част е изцяло на земята (видима).
3.3. Знак № 27 се използва за изобразяване на подземни сгради, както и на вътрешната линия към сградата, отделяща проходи, тераси, външни стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина над 1,20 m от средното ниво на прилежащия терен. С този знак се изобразяват и очертанията на надземни и подземни съоръжения със самостоятелни обекти на собственост в тях.
3.4. Знак № 28 се използва за изобразяване на очертанието на сграда, определено като ортогонална проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният етаж не е ограден със стени.
3.5. С условни знаци № 26, 27 и 28, изчертани в зелен цвят, се изобразяват заличени сгради от кадастралната карта. Данните за заличените сгради се съхраняват на ниво "история" в цифровия вид на кадастралната карта.
...

1 коментар:

  1. Така е. В този ред на мисли не е редно да се изисква и проектна документация, разрешение за строеж и особено актове и протоколи съставяни по време на строителството. АГКК си отговаря за данните подлежащи на отразяване в кадастралната карта и в никакъв случай не удостоверява една сграда дали е законна или незаконна.

    ОтговорИзтриване