Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 31 август 2016 г.

Обсъждане на предложение за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, направено от Камарата на геодезистите в БългарияКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Вариант 1


Проект


Закон за допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
В сила от 12.07.2006 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014 г.


§ 1. В чл. 13а, в края на изречението се добавя текста “и разглеждане на сигнали по чл. 107, ал. 4”.
§ 2. В допълнителните разпоредби, към § 1, т. 5, след текста “при което административната услуга”, се добавя текста “или разглеждането на сигналите по чл. 107, ал. 4”.


Текст с нанесени допълнения:
...
Комплексно административно обслужване
Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Административните органи прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги и разглеждане на сигнали по чл. 107, ал. 4.


Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този кодекс:
...
5. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга или разглеждането на сигналите по чл. 107, ал. 4 се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
...


Вариант 2
Проект


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
В сила от 12.07.2006 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014 г.


§ 1. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 2 с текст:
“(2) Сигналите по чл. 107, ал. 4, се разглеждат при условията на комплексно административно обслужване. “
  1. Сегашната ал. 2 става ал. 3.


Текст с нанесени изменения и допълнения:
...
Принципи
Чл. 108. (1) Органите по чл. 107, ал. 1 са длъжни да разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно.
(2) Сигналите по чл. 107, ал. 4, се разглеждат при условията на комплексно административно обслужване.
(2) (3) Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на тази глава.
...


Мотиви:
Предложеният Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс е необходим, за да се разшири приложното поле на понятието "Комплексно административно обслужване" и върху сигналите за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество и на други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси. Тъй като възприетата административна практика при  разглеждане на сигнали е, административният служител да иска от подателя на сигнала, същият да предоставя информация или доказателствени средства, които се съхраняват от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, вместо същите да се издирват служебно.
Предвид изключителната обществена значимост на описаните в началото прояви, е необходимо подаването на сигнали в тези случаи да се приравни с комплексното административно обслужване.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България


Може да коментирате предложенията, в секцията за коментари под тази публикация или на електронната поща на сдружението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар