Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

събота, 22 април 2017 г.

Администрацията не може да Ви откаже копие от преписка, която Ви е била обявена!

Знаете ли, че администрацията не може да Ви откаже да се сдобиете с копие от всяка част или от цялата преписка, ако сте заинтересувана страна по същата. Заплащате само направените разходи. Ако направите копие, чрез заснемане с телефон или фотоапарат, разходи не се заплащат. Администраторът може да не Ви предостави единствено лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни или класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация като закрие по подходящ начин само тези данни при копирането им.
Например, ако Ви е обявена преписка по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или подробен устройствен план, е необходимо да се сдобиете с копие от цялата преписка, за да получите допълнителна консултация от избрани от Вас геодезист, юрист и/или друг специалист. Това копие може да направите с мобилен телефон. Съветваме Ви да поискате и копие на цифровите данни, които може да поискате да бъдат записани на посочено от Вас устройство (например флаш памет или на диск), като заплатите само диска, ако Ви е предоставен от администрацията.

"Административнопроцесуален кодекс
...
Участие на страните в производството
Чл. 34. (1) Административният орган осигурява на страните възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка.
(2) При поискване от страна с увредено зрение органът я запознава със съдържанието на преписката чрез прочитане или по друг подходящ начин - според наличните технически възможности.
(3) Административният орган осигурява на страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, като определя срок не по-дълъг от 7 дни. Страните могат да правят писмени искания и възражения.
(4) Административният орган може да не приложи ал. 1, 2 и 3 само в случай че решаването на въпроса не търпи отлагане, за да се осигури животът или здравето на гражданите или да се защитят важни държавни или обществени интереси. Административният орган отразява в мотивите на издадения акт причините за неприлагане на ал. 1, 2 и 3.
..."

Съгласно чл. 2 от АПК, "Кодексът се прилага за административните производства пред всички органи на Република България, доколкото със закон не е установено друго." Т.е. няма ограничение на тези условия и те са задължителни за органите на изпълнителната власт - общини, областни администрации, агенции и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар