Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 19 април 2017 г.

Искаме компетентна администрация, която спазва законите на Република България, уважава и работи за правото на всеки гражданин да получи компетентна и законово издържана услуга, завършила с издаването на административен акт, в рамките на законово утвърденото административно производство, с необходимото уважение към обществото, заявителите и проектантите!

Община Варна, публикува:

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността
Директор на дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране",
при община Варна

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия е допуснала до участие следните кандидати:

1. Десислава Пенчева Борисова,
2. Росен Ангелов Иванов,
3. Лидия Йорданова Цекова,
4. Пламен Стефанов Колчев.

Незнайно защо, няма изискване, бъдещият директор да покаже поне основни знания по:
 • Конституция на Република България,
 • Административнопроцесуален кодекс,
 • Граждански процесуален кодекс,
 • Наказателен кодекс,
 • Закон за електронното управление,
 • Закон за електронния документ и електронния подпис,
 • Закон за защита на личните данни,
 • Закон за нормативните актове,
 • Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие,
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи,
 • Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им,
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите,
 • Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им,
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна,
 • Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна,
 • Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна,
 • Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
 • Нарeдба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Варна,
 • Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна и много други нормативни актове,
 • Общ устройствен план на община Варна, в едно с Правилата и нормативите за прилагането му и Специфичните правила и нормативи към същия,

 • Тълкувателно решение № 3 по описа за 2010 г. от 28 март 2011 г. на Върховния касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия,
 • Тълкувателно решение № 4 от 02.11.2016 г. по тълкувателно дело № 6/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия,
както и отменените:
 • Закон за териториално и селищно устройство (отм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.),
 • Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.),
 • Закон за планово изграждане на населените места (отм. ДВ. бр.29 от 10 Април 1973 г.),
 • Правилник за приложение на Закона за планово изграждане на населените места (отм. ДВ. бр.62 от 7 Август 1973 г.).

Може би, очакванията ни към бъдещия директор са прекалено големи, особено с оглед на сегашното състояние в дирекцията. Все пак, това е "висш пилотаж" в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, но става въпрос за третия по големина град в България - красив и още си спомняме времето, когато беше добре уреден. От друга страна е толкова далеч от столицата, че понякога заповедите на висшите чиновници, са по-важни от Конституцията и законите. Време е, обаче, да кажем: 
Стига вече! Искаме компетентна администрация, която спазва законите на Република България, уважава и работи за правото на всеки гражданин да получи компетентна и законово издържана услуга, завършила с издаването на административен акт, в рамките на законово уреденото административно производство, с необходимото уважение към обществото, заявителите и проектантите!

Нормативните документи за подготовка за теста, който трябва да решат кандидатите, публикувани на електронната страница на община Варна, са:
1. Закон за администрацията,
2. Закон за държавния служител,
3. Закон за достъп до обществената информация,
4. Закон за местното самоуправление и местната администрация,
5. Кодекс на труда,
6. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация,
7. Закон за регионалното развитие,
8. Закон за собствеността,
9. Закон за държавната собственост,
10. Закон за общинската собственост,
11. Закон за управление на етажната собственост,
12. Наредба № 6 от 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно Застрояване,
13. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,
14. Закон за кадастъра и имотния регистър,
15. Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,
16. Закон за устройство на територията,
17. Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове,
18. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
19. Закон за устройството на черноморското крайбрежие,
20. Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания,
21. Закон за защитените територии,
22. Закон за културното наследство,
23. Закон за опазване на земеделските земи,
24. Закон за горите,
25. Закон за опазване на околната среда,
26. Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,

Според писмото, публикувано на страницата на община Варна, допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 03.05.2017 г. от 09.30 часа, в сградата на община Варна, етаж 4, стая 402.

Няма коментари:

Публикуване на коментар