Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 25 април 2017 г.

Знаете ли, че не се изменя регулационен план, ако имотна и регулационна граница съвпадат в графичния план, но не съвпадат при изработване на комбинирана скица.

Знаете ли, че няма нужда да изменяте дворищна регулация към съседен урегулиран поземлен имот (УПИ), ако кадастралната и регулационната линия съвпадат в графичния план, но не съвпадат след оцифрявяне на регулационния план и комбинирането му с одобрената кадастрална карта. В този случай, при създаване на цифров модел на регулационен план, дворищната регулационна линия съвпада с границата на поземления имот по кадастрална карта.
Основанието за това е § 22, ал. 2 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията: "(Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план от графичен план, ако регулационната линия съвпада с кадастралната граница, местоположението на регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на кадастралната граница в цифров вид."

Няма коментари:

Публикуване на коментар