Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 18 април 2017 г.

Предложение за изменение на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com

Уважаеми господин Попниколов,

Приветстваме намерението Ви да подобрите горепосочената наредба. За да бъдем полезни с професионалното си мнение правим следните конкретни предложения към вашия проект:

 1. Предложения към § 2 от проекта:
  1. В предложения чл. 43а, ал. 2, да се направи следното изменение: Абревиатурата “АГКК”, се заменя с думата “възложителя”.
Мотиви: Възложител може да е и друго юридическо или частно лице, освен АГКК. Всички юридически и физически лица трябва да са равнопоставени пред закона.
  1. Към чл. 43а, се добавя нова ал. 3 със следния текст: “При форсмажорни обстоятелства, със самия договор или с допълнително споразумение към същия, се договарят специални условия за изпълнение на някои или всички геодезични дейности. В тези случаи, условията по предходните алинеи не важат.”
Мотиви: Необходимо е да има възможност за предоговаряне на поръчката, за да се извършат дейност в условията на форсмажорни обстоятелства. Това са геодезични дейности при кризи, при отстраняване на последствията от пожари и т.н. Може да се наложи геодезичните дейности да продължат извън състоянието на форсмажор, когато условията за работа са вече променени. Освен това, трябва да се разграничи полската от канцеларската работа, ако последната има възможност да се извърши извън района на територията, на която са констатирани форсмажорните обстоятелства.
 1. Предложения към § 3 от проекта:
  1. Предложеният § 3 да отпадне.
Мотиви: Всички юридически и физически лица трябва да (са равнопоставени пред закона и не може да се създават условия за предимство на основата на важност на инвестициите, ако и така се удовлетворява целта на закона.
  1. Текстът на чл. 65, ал. 2 да се замени със следния текст: “Службата по геодезия, картография и кадастър проверява актуалността на кадастралната карта, послужила за изработване на проекта на подробен устройствен план, за което издава удостоверителен документ.”
Мотиви: Както е предложено в § 4 от проекта, е необходимо да се укаже, че СГКК проверява единствено верността на кадастралната карта, тъй като в момента се създава лоша административна практика, СГКК да се произнася по проекта за подробен устройствен план, което е в компетентностите на органа, упоменат в ЗУТ.
  1. В чл. 65, ал. 5 да се добави изречение второ със следния текст: “Непроизнасянето в нормативно определения срок от постъпването на искането се смята за мълчаливо съгласие.”
Мотиви: Сегашният текст на ал. 5 е императивен. Също така, има определен максимален срок за издаване на удостоверението, който е достатъчно дълъг. Независимо от това има лоша административна практика, налагаща се в СГКК, да се бави издаването на документа по-дълго от нормативно определения срок. По аналогия с чл. 39, ал. 3 от ЗУТ, липсата на достатъчно дисциплиниращи текстове в частта на административно наказателните разпоредби в ЗКИР и липсата на инспекторат към АГКК налага и тук да се въведе принципът на мълчаливото съгласие.
 1. Предложения към § 4 от проекта:
Предложеният § 4 да отпадне.
Мотиви: Всички юридически и физически лица трябва да са равнопоставени пред закона.
 1. Предложения към § 6 от проекта:
  1. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
   1. Текстът на буква “б)”, се променя, както следва: “предотвратяване, в случай на или при овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях по смисъла на Закона за защита при бедствия, на територията или част от територията, на която се извършват геодезичните работи, включително канцеларските;”.
   2. Текстът на буква “в)”, се променя, както следва: "положение на война, военно положение или извънредно положение по смисъла на Закона за защита при бедствията на територията или част от територията, на която се извършват геодезичните работи, включително канцеларските.”.
Мотиви: Уеднаквяване на терминологията със Закона за защита при бедствия.
 1. Общо предложение към наредбата:
Да се въведе нов параграф със следния текст: “Навсякъде в наредбата, текстът “интернет страницата” да стане “електронната страница”.”
Мотиви: Уеднаквяване на терминологията.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 18 април 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар