Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 12 април 2017 г.

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Днес е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР.
За ваше улеснение сме отразили предложенията в текста на действащата наредба с червен и син цвят. Моля, бъдете активни!

Проект на наредба с нанесени изменения. (без Форма 1 към приложение № 7)

Предвидено е наредбата да влеpе в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник, с изключение на § 7 (Форма 1 към приложение № 7), който влиза в сила в срока по § 15, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 2017 г.).

Срокът за предложения е до 26 април 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар