Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 3 април 2017 г.

Молим кмета на община Варна да накара служителите си да спазват закона и да работят за народа!


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Изходящ № 53 от 31 март 2017 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Относно: Сигнал за противозаконни действия на Дирекция АГУП.


С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com

Уважаеми господин Портних,
В дирекция АГУП, е създадена противозаконна административна практика, с която се нарушават основни права на собствениците на имоти и проектанти на устройствени планове и се създават условия за корупция. В поверената Ви администрация, има вече създадена лоша административна практика, която се изразява в следното:
 • Изискване от собствениците на имоти и от проектантите на устройствени планове и инвестиционни проекти,  на планове и документи, които се намират в община Варна (включително и в районните администрации), в други административни органи, лица, осъществяващи публични функции, или организации, предоставящи обществени услуги.
 • Изключително много се забавя издаването на протоколите от заседанията на ЕСУТ, което води до невъзможност от изпълнение на императивните изисквания на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. Същото води и до невъзможност за спазване на данъчното законодателство, ако при договаряне на изработване на подробен устройствен план, за междинен срок или окончателно изпълнение на договора се счита приемането на ПУП от общински ЕСУТ, което е най-логичния и нормативно определен момент на приключване на договорните взаимоотношения. В този случай, проектантът има задължение, вменено му от Закона за данък върху добавената стойност, в 5-дневен срок да издаде фактура, а доказателството за приемане на проекта - въпросният протокол от заседание на общинския ЕСУТ, не е налице. Да не говорим, че проектантът може и да не разбере какво е решението на ЕСУТ, тъй като не е длъжен да присъства на заседанието.
 • При изработването на проекти на подробни устройствени планове и проекти за изменение на подробни устройствени планове, се изисква върху проектите да се изчертават и действащи планове и карти, които не са обхвата на чертежите, изискващи се по силата на Закона за устройство на територията, Административнопроцесуалния кодекс и Наредба № 8/2001 г. за съдържанието на устройствените планове. Неведнъж ми е казвано, че изискванията на администрацията, за отразяване на планове и карти, които не се изискват съгласно нормативната уредба, са заради невъзможността, администраторите да разберат проекта на подробен устройствен план. Моето мнение на проектант, е че ако някой специалист не може да разчете един проект и не желае да изпълни изискванията на закона, то същия следва да бъде отстранен, не само от административното производство, но и от съответната администрация.

Господин кмет,
Уведомявам Ви, че вътрешните административни актове, каквито може би има и за които не съм уведомен като проектант, не могат да противоречат на действащите нормативни актове от по-висока степен. При процедирането на административните преписки, е необходимо да спазвате основните принципи на административното производство в Република България, а именно:
 • Законност (чл. 4 от АПК);
 • Прилагане на нормативния акт от по-висока степен (чл. 5 от АПК);
 • Съразмерност (чл. 6 от АПК);
 • Истинност (чл. 7 от АПК);
 • Равенство (чл. 8 от АПК);
 • Служебно начало (чл. 9 от АПК);
 • Самостоятелност и безпристрастност (чл. 10 от АПК);
 • Бързина и процесуална икономия (чл. 11 от АПК);
 • Достъпност, публичност и прозрачност (чл. 12 от АПК);
 • Последователност и предвидимост (чл. 13 от АПК);
 • Комплексно административно обслужване (чл. 13а от АПК).
За съжаление, в поверената Ви дирекция, се наблюдава фрапиращо незачитане на тези принципи.
Мисля, че основна вина за неуредиците в Дирекция АГУП, носи заместник кмета Христо Иванов, в чийто ресор е тази дирекция.

Господин Портних,
Моля, да се разпоредите, възможно най-бързо, да отстраните виновните за тези противозаконни действия длъжностни лица и да въведете необходимия ред и законност в поверената Ви община.

Моля, отговорът да ми бъде изпратен на посочения адрес на електронна поща.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 31 март 2017 г.

1 коментар:

 1. Невероятно, но факт. След нашия сигнал, община Варна, на третия ден от заседанието на ЕСУТ, публикува протокола. Остава още много работа, но първия пример за свършена работа е налице! Какво доживяхме - да се радваме, когато администрацията свърши едно от задълженията си...

  ОтговорИзтриване