Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

неделя, 2 април 2017 г.

Не е необходимо прилагане на копие от заповедта за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, за удостоверяване на актуалността и верността на положен върху документ подпис от вписано в регистъра правоспособно лице.

Удостоверяването на обстоятелството за вписване в регистъра на правоспособните лица по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е декларативно, с изписване на номера на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), на видно място в книжата, които издава правоспосбното лице. Същото обстоятелство е необходимо да бъде проверено, при постъпването на документацията при одобряващия/съгласуващия орган, на електронната страница на АГКК (http://www.cadastre.bg/registur.htm), където е публикувана тази информация. Тя е публична (съгласно чл. 17 от Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра), общодостъпна, безплатна и се поддържа в актуално състояние като съгласно чл. 12, ал. 2 от същата наредба, “вписването в регистъра се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който е издадена заповедта”.
От всичко това, става ясно, че не е необходимо прилагане на копие от заповедта за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра към предоставената от заявителя документация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар