Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 13 юли 2016 г.

Обществени консултации за промени в пет наредби, свързани със ЗУТ.

Уважаеми колеги,
От днес 13 юли до 27 юли 2016 г., са обявени обществени консултации за промени в следните наредби:
Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството, обн. ДВ. Бр.36 от 4 май 2007г. ., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г. (Проект на Наредба за изменение и допълнение; Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение);
Наредба № 2 от 3 Юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Проект на Наредба за изменение и допълнение; Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение);
Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответств. на инвестиц.проекти и/или упражн. на строит.надзор (Проект на Наредба за изменение и допълнение; Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение);
Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (Проект на Наредба за изменение и допълнение; Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение);
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Проект на Наредба за изменение и допълнение; Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение).

1 коментар: