Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 9 септември 2016 г.

Съществени изменения в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Уважаеми колеги,
От 10 октомври 2016 г. влизат в законна сила съществени изменения в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, касаещи велосипедните алеи. Може да видите промените, заедно с приложенията тук.
По повод на съществена празнота в тази наредба, изпратихме и нашето запитване към МРРБ.
Ето и пълния текст на запитването:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
До
Г-жа Виолета Ангелиева – директор на дирекция „Технически правила и норми”, при Министерството на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПИТВАНЕ
относно обнародваната в Държавен вестник, бр. 70/2016 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Уважаема г-жо Ангелиева,
В качеството си на председател на УС на Камарата на геодезистите в България, и във връзка с горепосочената наредба, изразявам своите адмирации към добре свършената работа на специалистите.
В тази връзка, моля да ми отговорите, възможно ли е да допълните преходните и заключителните разпоредби на горепосочената наредба, с изискване за привеждане на изградените вече велосипедни алеи към изискванията на изменената наредба?
Конкретното ми предложение, е следното:

Към Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.),  обн., ДВ, бр. 70 от 2016 г., се добавя нов § 21, с текст:
“§ 21. В срок до 30 ноември 2017 г., общините привеждат проектите за изграждане на велосипедни алеи, внесени до 10 октомври 2016 г. и изградените в съответствие с тези проекти велосипедни алеи, в съответствие с изискванията на настоящата наредба. На това основание не може да се привеждат в съответствие с тази наредба, строежи, които не съответстват на проектната им документация.”

Мотивите ми за това, са следните:
Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че изградените в момента велосипедни алеи и внесените за одобряване проекти, в повечето случаи, не отговарят на предвидените изисквания в посочената по-горе наредба, която от своя страна е съобразена с целта на Закона за движението по пътищата, а именно “... да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица…”. По отношение на поставения срок, считам, че същият е реалистичен и дава достатъчно време, както за гласуване на средства в бюджета на общините, така и за извършване на необходимите промени в техническата инфраструктура. В същото време, предложената разпоредба ограничава възможността за злоупотреби с общински и държавни средства, при извършено строителство в отклонение от проектната документация.
Уважаема г-жо Ангелиева, моля да ми отговорите, дали предвиждате промяна на законодателството и в другите административни актове, имащи отношение към велосипедното движение? Тяхната промяна, също е крайно необходима, особено по отношение на регламентиране на правилата за движение по велосипедните алеи и взаимоотношенията между различните участници в движението.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!

С уважение: инж. Йоан Каратерзиян
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 09 септември 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар