Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 7 септември 2016 г.

Становище на Камарата на геодезистите в България, относно проекта на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СТАНОВИЩЕ
относно проекта на
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА
АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Уважаема госпожо Министър,
По повод обявения за обществено обсъждане устройствен  правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изразяваме следното становище:

Считаме за крайно необходимо да се направят по-долу посочените промени в предложения проект.

Към чл. 19, се добавя нова ал. 3 с текст:
“(3) Служителите на Агенцията, не могат да извършват стопанска дейност, пряко или косвено свързана с дейностите по кадастъра, извън възложените им служебни правомощия.”

Мотиви:
Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че служители на АГКК, се намесват в геодезичното производство и в съдебната система, в качеството си на вещи лица и против всякакави принципи на демократичната държава, се намесват в производството на кадастрална информация и в правораздаването.

Ако имате допълнителни въпроси по направените предложения, моля не се колебайте да ни потърсите.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!


С уважение: инж. Йоан Каратерзиян
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 07 септември 2016 г.Проект на ПМС Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на земеделието и храните
Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

1 коментар:

  1. В бр. 76 от 30.09.2016 г., ще бъде обнародвано Постановление на МС № 242 от 17 септември 2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

    ОтговорИзтриване