Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 27 септември 2016 г.

От днес, производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии се смята за открито.

От днес, производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии се смята за открито за всички землища, за които не е издадена заповед по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (т.е., за които не е издадена заповед на Изп.директор на АГКК за откриване на производството). (§ 38 от ПЗР на ЗИДЗКИР, ДВ бр. 57 от 2016 г.)

Уважаеми клиенти, следете информацията в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, особено ако имотът Ви попада в т.нар. "контактна зона" (зоната на застъпване или разминаване с регулацията на населеното място). Вече има случаи, в които части от земеделски имоти, попадащи в контактна зона, се отнемат незаконно от собствениците им, чрез изработване на нова кадастрална карта по този ред.
Имайте предвид, че кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване (чл. 49, ал. 2 и чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР) и данните, отразени в кадастъра, са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното (чл. 2, ал. 5 от ЗКИР)!

Уважаеми колеги, съблюдавайте законността при създаването на КККР (доколкото е възможно) и подавайте сигнали, при констатирани нередности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар