Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 7 септември 2016 г.

Проект за становище, относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията на КЗККГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ

относно проекта на
Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Уважаеми господин Председател,
Ние, членовете на Камарата на геодезистите в България, изразяваме своето положително становище и признание към огромния труд, който сте положили за промяна на Закона за защита на конкуренция. Наред с това, изразяваме своето становище за допълнение на проекта, с оглед решаването на някои отдавна тлеещи проблеми, които могат да намерят своето решение в този закон.
Според нас е необходимо да се разработят преходни разпоредби, които да указват как да се процедира при заварени случаи.
Независимо, че законопроекта е с цел привеждане на закона в съответствие с европейското законодателство, за същия е необходимо да се изработи оценка за съответствие и икономическа обосновка, относно евентуалните последствия от искове за обезщетения.
Ако има възможност, да се предвидят съответните промени в застрахователното законодателство.
В същото време, като специалисти в областта на геодезията, картографията, кадастъра и устройственото планиране, Ви изпращаме и конкретно предложение в два варианта с мотивите към същото, за промяна на Закона за геодезията и картографията, чрез допълването на заключителни разпоредби към Вашия проект.

Ако имате допълнителни въпроси по направените предложения, моля не се колебайте да ни потърсите.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!

Приложение:
Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.


Вариант 1

Проект


Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)

След § 7 се създават “Преходни и заключителни разпоредби”, със следния текст:
“Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за геодезията и картографията (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г.), се правят следните изменения:
 1. Отменя се чл. 37, ал. 2, т. 7.
 2. Отменя се чл. 38, ал. 1.
 3. Отменя се чл. 41, ал. 2, т. 5.
 4. Отменя се чл. 46, ал. 2, т. 1.”

Отменени текстове:

 1. Чл. 37, ал. 2, т. 7: “определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им;”.
 2. Чл. 38, ал. 1: “Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, членуват в Камарата на инженерите по геодезия.”.
 3. Чл. 41, ал. 2, т. 5: “пределя минимални цени за геодезически, картографски и кадастрални дейности, които се обнародват в "Държавен вестник";”.
 4. Чл. 46, ал. 2, т. 1: “неспазване на изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности;”.

Вариант 2

Проект


Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)
 1. Към чл. 105, се добавя нова ал. 5, с текст:
“(5) Ако на физическо и/или юридическо лице е вменено с нормативен акт задължение за спазването на картелно споразумение, отговорността се определя по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.”
 1. След § 7 се създават “Преходни и заключителни разпоредби”, със следния текст:
“Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за геодезията и картографията (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
 1. Сегашният текст на чл. 37, ал. 2, т. 7, се заменя със следния текст:
“7. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги и следи за спазването им;”
 1. В чл. 38, се правят следните изменения и допълнения:
 1. в ал. 1, след думата “кадастър” и запетаята, се добавя текста “могат да”.
 2. добавя нова ал. 3 с текст:
“(3) Лицата по ал. 2 не заемат ръководни длъжности в структурата на Камарата на инженерите по геодезия.”
 1. Сегашният текст на чл. 41, ал. 2, т. 5, се заменя със следния текст:
“5. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги, които се обнародват в "Държавен вестник";”
 1. В чл. 46, ал. 2, т. 1, текстът “изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности”, се заменя с текста “методиката по чл. 41, ал. 2, т. 5”.

Текст с нанесени изменения и допълнения:


ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА
Глава пета.
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
Чл. 37. (1) …
(2) За изпълнение на основните цели по ал. 1 Камарата на инженерите по геодезия:
7. определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им;
7. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги и следи за спазването им;
Чл. 38. (1) Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, могат да членуват в Камарата на инженерите по геодезия.
(2) Доброволно е членството на инженери по геодезия, които:
1. са служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините;
2. не работят по специалността си.
(3) Лицата по ал. 2 не заемат ръководни длъжности в структурата на Камарата на инженерите по геодезия.
Чл. 41. (1) …
(2) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия:
5. определя минимални цени за геодезически, картографски и кадастрални дейности, които се обнародват в "Държавен вестник";
5. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги, които се обнародват в "Държавен вестник";
Чл. 46. (1) …
(2) Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в устава на камарата, както и:
1. неспазване на изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности методиката по чл. 41, ал. 2, т. 5;

Мотиви към “Вариант 1”:
Настоящото предложение е в пряка връзка със заключението по Решение № 189 от 24 февруари 2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

Мотиви към “Вариант 2”:
С текста на изменението се цели въвеждане на методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги и приемането ѝ от всички съсловни организации на геодезисти. Принципите, на които трябва да лежи тази методика са гарантиране на качествени услуги в сферата на геодезията, картографията и кадастъра, в съответствие с обществения интерес и интересите на потребителите. Изработването на тази методика, трябва да се съобрази с мотивите към Решение № 189 от 24 февруари 2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията и в същото време да способства за повишаване на качеството на геодезичната дейност и особен тази, свързана с охранителното производство.
Цели се и извеждане от кръга на отговорните лица, на лицата, на които е вменено с нормативен акт задължението да спазват картелни споразумения, какъвто е случая със Закона за геодезията и картографията.
Предвидено е и запълването на една празнота в Закона за геодезията и картографията по отношение на участието в ръководните органи на Камарата на инженерите по геодезия на “служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините”, както и лица, които “не работят по специалността си”. Независимостта на сдружението от изпълнителната власт и професионализма на ръководството му, е от решаващо значение за изпълнение на дадените му от изпълнителната власт функции. Не е допустимо, например, Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна, да е едновременно с това и председател на областната структура на Камарата на инженерите по геодезия във Варна, както и член на Управителния съвет на сдружението.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Уважаеми колеги, моля за вашите мнения!

Няма коментари:

Публикуване на коментар