Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 21 октомври 2016 г.

Обнародвана е Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Уважаеми колеги,
Днес, 21.10.2016 г., е обнародвана в Държавен вестник Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Обърнете внимание на следното:

"§ 4. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.
(2) В срок двадесет и четири месеца от влизане в сила на тази наредба Агенцията по геодезия, картография и кадастър осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагането й.
(3) До изтичане на срока по ал. 2 услугите, за които не е осигурена необходимата функционалност на информационната система, се предоставят по досегашния ред."

Няма коментари:

Публикуване на коментар