Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 10 октомври 2016 г.

Обжалвана е заповедта за налагане на строителна забрана на ЖК "Владислав Варненчик" - ІІ микрорайон, гр. Варна.

Административен съд - Варна   Варна
брой: 77, от дата 4.10.2016 г.   Неофициален раздел / СЪДИЛИЩА стр.77

адм. дело № 1527/2016 г.

Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Христиана Красимирова Генчева-Джавгова; „Белгор“ – ЕООД; Стефан Въльов Николаев и Марияна Спасова Николаева; Мирела Христова Донкова; „Металекс строй“ – ООД; Костадин Георгиев Костадинов, Христо Димитров Топчиев ; „Екип Инвест“ – ООД; Десислав Маринов Тодоров и Даниела Янкова Тодорова; Златка Проданова Топчиева; Мариян Тонев Манчев; „Н 2 Труп“ – ООД; „Цвета 99“ – ООД; Мария Проданова Василева; „Бай Бисер“ – ЕООД; Албена Николаева Василева; „Рем Инвест Груп“ – ООД, и „Топленд Стройинвест“ – ООД; Стоян Димитров Казаков; Верка Христова Казакова; Тодор Стоянов Петков, Костадин Вълков Пеев, Продан Вълков Пеев, Стоянка Николова Тодорова и „Рива Инвест“ – ООД, „Моят нов дом 1“ – ЕООД; „Трафикбилд“ – ЕООД; „Еврос Кип“ – ЕООД; „Декастал“ – ЕООД, с предмет Заповед № 1605 от 14.05.2016 г. на кмета на община Варна, издадена на основание чл. 198, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗУТ. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като страни по адм. дело № 1527/2016 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
7877


Община Варна   Варна
брой: 43, от дата 7.6.2016 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.58

временна строителна забрана - ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик

37. – Община Варна на основание чл. 198, ал. 5 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1605 от 14.05.2016 г. на кмета на община Варна е наложена временна строителна забрана, като спира прилагането в УПИ – частна собственост, на ПУП – ПРЗ на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик, одобрен с Решение № 2548-17 с протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на Община Варна и всички действащи изменения на горепосочения план до вземане на решения от ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ и ПК „Собственост и стопанство“ на Общинския съвет – гр. Варна, относно прилагането на ПУП – ПРЗ за ІІ м. р., одобрен с Решение № 2548-17 с протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на Община Варна във връзка със защита на обществените интереси за извършване на мероприятия по благоустрояване и озеленяване на общинската собственост – улици, паркинги и градини, относно необходимост за извършване на проучвания за съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им. Да не се издават разрешения за строеж и да не се допускат и процедират ПУП – ПРЗ на основание чл. 124а и 135 ЗУТ в обхвата на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик, Варна. Заповедта да се обяви на обществеността и чрез средствата за масово осведомяване. На основание чл. 198, ал. 4 ЗУТ строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите на територията, за които се отнася. С оглед защита и опазване на особено важен обществен интерес с цел подобряване на техническата инфраструктура се допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 АПК. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл. 215 във връзка с чл. 198, ал. 5 ЗУТ.
4242

Няма коментари:

Публикуване на коментар