Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 25 октомври 2016 г.

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Уважаеми колеги,
На страницата на МС е обявен за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сроковете са много кратки. Моля, проявете активност. От текста на наредбата до голяма степен зависи качеството на нашата работа и защитата на правата на нашите клиенти.
По-долу прилагам извадка от портала за обществени консултации на МС.

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Целта е да бъде заменена действащата Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) (Обн. ДВ., бр. 41 от 13 Май 2005 г., изм. ДВ., бр. 16 от 21 февруари 2006 г.) с нова. Измененията на ЗКИР, извършени в периода 2014 - 2016 г.,  и практиката по прилагането на действащата към този момент Наредба № 3 налагат извършването на многобройни и важни изменения и допълнения, което обуславя приемането на нов подзаконов нормативен акт. Дата на откриване:24.10.2016 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Регионална политика
Дата на приключване:07.11.2016 г.

Първоначално мнение:
  1. Необходимо е трасирането да се определи като геодезическо измерване, за да не се налага заснемане на току-що трасирани граници.
  2. Необходимо е да се въведе точна и обхватна дефиниция за "преобразуване на план в цифров вид".
  3. Дефинирането на "урбанизирана територия" трябва да се конкретизира, основавайки се на чл. 7, ал. 1 от ЗУТ и § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ.
  4. Процедурата за отразяването на граници по ПУП не кореспондира със ЗУТ.
  5. Не е ясно кои норми от наредбата влизат в сила. Необходимо е да се конкретизира § 15 от проекта.
  6. В Приложение № 8, не е дадена възможност за кадастрално заснемане с теодолит, призма и др. (чрез геодезични построения, осигуряващи необходимата точност).
  7. Определението за “сграда”, по смисъла на тази наредба, трябва да се конкретизира по-точно.
  8. В Приложение № 3, т. 1, не изчерпва всички възможности и създава заблуждение у ползвателите на услугата.
  9. Не са упоменати всички отменени закони, създаващи права на собственост.

1 коментар: