Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 6 октомври 2016 г.

Предложение за изменение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията

Камарата на геодезистите в България приветства предприетите действия за намаляване на административната тежест в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, които очевидно цели да постигне този проект.
По-долу посочваме нашите конкретни предложения за изменение на проекта.

  1. В § 13, се прави следното изменение: Текстът на новата ал. 4 отпада.
Мотиви: Ако разрешенията по чл. 124, ал. 1 и ал. 2 губят правно действие, съгласно текст в закона (новата ал. 3), не е необходимо да се издава изричен акт за прекратяване на производството.
  1. В § 14, се прави следното изменение: Текстът на новата ал. 10 отпада.
Мотиви: Ако разрешенията по чл. 124а, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 губят правно действие, съгласно текст в закона (новата ал. 9), не е необходимо да се издава изричен акт за прекратяване на производството.
  1. В § 18, се прави следното допълнение: След “привеждането му”, се добавя текста “в съответствие”.
Мотиви: Граматически е по-правилно. Необходимо е да се отстранят и допуснати пунктоационни грешки.
  1. В § 19, се прави следното изменение: Предложеният текст на ал. 5, се заменя със следния текст:
“(5) Електронни копия от одобрените подробни устройствени планове, удостоверени за вярност, се публикуват на електронната страница на съответната община, в свободно четим формат за обмен на електронни данни, в еднодневен срок от влизане в сила на акта за одобряването им. Ако подробния устройствен план попада на територия на повече от една община, той се публикува на електронните страници на общините, в които попада.”
Мотиви: Подробните устройствени планове са публично достъпна информация, която е неразделна част от акта за тяхното одобряване. Освен това, когато подробния устройствен план обхваща няколко общини, не трябва да се принуждават заинтересуваните да посещават електронните страници на няколко институции, за да проверят общодостъпната информация.
  1. В § 20, се прави следното изменение: Т. 4 (текстът на новата ал. 7) отпада.
Мотиви: Ако разрешенията по чл. 135, ал. 3 и ал. 5 губят правно действие, съгласно текст в закона (изменената ал. 6), не е необходимо да се издава изричен акт за прекратяване на производството.
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 октомври 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар