Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 13 октомври 2016 г.

Промяна на Тарифа 14 в частта на Таксите за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерски съвет от 1998 г.

Моля, прочетете внимателно предложението и реагирайте!
За съжаление, възможността, която беше дадена за отпадане на таксата за даване на идентификатор (който вече се генерира автоматично), няма да бъде използвана. Клиентите ще плащат необосновани та̀кси. Всъщност, таксите са формирани като цени (с възможно по-голяма печалба). Това са административни услуги, предоставяни от монополна структурна единица на изпълнителната власт. В този смисъл, таксите трябва да се формират, без да се търси печалба. В този проект е заложена печалба 20%, по фо̀рмата на "разходи за надграждане на информационната система". Накрая формираните та̀кси са представени като "себестойност", а не като цени, което води до недоумение, при положение, че се формират като се добавя печалба.  Интересно е, например, каква е цената на автоматично генериран номер?

Има и други интересни неща...
Например, необходимото време за предоставяне на скица в цифров вид е 15 мин, а на хартиен носител - 24 мин.
Друго недоразумение е предоставяне на комбинирана скица, за което са необходими 1 ч. и 30 мин. на един служител. Ако на един служител са му необходими 1.5 ч., за да изработи комбинирана скица, при налични данни в цифров вид и програмен продукт, този служител трябва да си намери друго работно място.
Голяма бомба е заложена и при ограничението при закупуване на информация за "брой обекти". Т.е. при закупуване на информация за един имот, заедно с това отделно ще се закупуват и сградите, които попадат в имота. При промяна на идентификатора на имота, ще се закупуват и идентификатори на всички сгради в имота, а защо не и на самостоятелните обекти в тях...
И т.н. ...

Камарата на геодезистите в България се противопоставя на всяко противозаконно и недемократично действие, не само на изпълнителната власт, а и на всеки елемент от веригата на демократичното общество!

Общественото обсъждане, все още, не е публикувано на страницата на АГКК.
По-долу, може да намерите необходимите материали.


1 коментар: