Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Изразяваме своите благодарности към Омбудсмана на Република България, госпожа Мая Манолова, за твърдата ѝ позиция по отношение на правоспособността на геодезистите със средно-специално образование!

Камарата на геодезистите в България, изразява своите благодарности към Омбудсмана на Република България, госпожа Мая Манолова, за твърдата и правдива позиция по отношение на правоспособността на геодезистите със средно-специално образование!
По-долу публикуваме текста на сигнала и отговора на Омбудсмана.

Уважаема госпожо Омбудсман,
Изключително сме обезпокоени от погазването, в продължение на години наред, на основни наши и на наши колеги права и свободи, а именно - придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, да не могат да използват полученото образование, като осъществяват правото си на труд и да имат еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност, като се монополизира геодезичната дейност от придобилите четвърта професионална квалификационна степен, по отношение на дейностите, за упражняването на които, е достатъчно да е придобита по-ниската професионална квалификационна степен.
Тези наши права и свободи са описани подробно в чл. 6, чл. 19 и чл. 48 от Конституцията. Същият документ указва законодателството да следва и защитава тези принципи. И то ги защитава, но само от една страна - това е Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), който урежда обществените отношения, свързани със осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности; задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда; осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори; валидиране на професионални знания, умения и компетентности и Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), който урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване
От друга страна, специалните закони, по отношение на практикуването на професиите, за които са обучени с държавни пари съответните специалисти, забраняват на същите тези специалисти, упражняването на правото на труд, обезсмислят средното образование и принуждават специалистите, които искат да практикуват геодезия на ниво трета образователна степен, да учат още пет пълни години, само за да придобият диплом, който ще им даде само легитимация за извършваните в бъдеще дейности. Това са разпоредбите на Глава трета от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Част втора, Глава втора от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Глава четвърта от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). С всичко това, се нарушават и правата на гражданите, като се налага да заплащат по-високи цени, които включват по-високата образователна степен на съответния специалист, въпреки, че не е нужно висшисти да извършат съответната услуга. Това означава, че дадените с Конституцията и една част от нормативната уредба изконни човешки права се отнемат с други закони...
Незачитането на придобитата ни квалификация и умения директно нарушава и чл. 4 от ЗЗДискр., в частта му извън разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 от същия закон.
Освен това, посредством разпоредбите в посочените нормативни актове, Държавата създава господстващо пазарно положение на част от специалистите в определена област и създава условия за злоупотреба с него.
Ние геодезистите, придобили третата квалификационна степен, настояваме да можем да упражняваме правото си на труд като геодезисти. Да практикуваме геодезия законно, да авторизираме извършената от нас работа и да носим съответната отговорност за това. Това може да се осъществи единствено, чрез признаването на средно специалното образование по “Геодезия, фотограметрия и картография” или по сега действащата нормативна уредба - трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Т.е. Геодезистите, завършили 12-ти клас, да могат законно, да извършват геодезични дейности, за които имат диплом и са издържали съответните изпити.
Уважаема госпожо Омбудсман,
Моля да вземете присърце проблема и да спрете бъдещото разхищаване на ресурс - обществено знание и умения и похарчени държавни средства, като се възползвате от възможностите, дадени Ви в чл. 19, ал. 1, т. 6 и чл. 19, ал. 3 от Закона за Омбудсмана.
По този начин ще се повиши престижа на професията и ще се повиши реномето и на висшето образование.
Моля, да дадете възможност, всички специалисти, работещи в сферата на геодезичното производство, да получат правата, които заслужават и едновременно с това, да поемат не само фактически, но и юридически своята отговорност за извършваните дейности.
гр. Варна, 14 юли 2016 г.

Ето и отговора на МОН, който оставям без коментар:

Няма коментари:

Публикуване на коментар